Przetargi.pl
112/P/2016

Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 1
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3481600 , fax. 052 3481607
 • Data zamieszczenia: 2016-07-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.
  ul. Śniadeckich 1 1
  85-011 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3481600, fax. 052 3481607
  REGON: 09045850700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.adm.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  112/P/2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na wykonanie robót budowlanych w budynkach gminnych - zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ADM Sp. z o. o. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje: 1) uzyskanie przez Wykonawcę we własnym zakresie, w ramach wynagrodzenie ofertowego (na podstawie przygotowanego przez Wykonawcę pełnomocnictwa Zamawiającego) wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, opinii (w tym Miejskiego Konserwatora Zabytków - dotyczy zadania nr 2 i nr 3) i innych dokumentów niezbędnych Wykonawcy do opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania przez niego decyzji pozwolenia na wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją. 2) opracowanie projektu budowlanego w ilości 5 egzemplarzy (w wersji papierowej), z uwzględnieniem załączonej przez Zamawiającego ekspertyzy technicznej - zawierającego : a) warunki BIOZ, wytyczne BHP i p. poż. b) szczegółowy kosztorys inwestorski z podziałem na poszczególne lokale i części wspólne (zgodnie z wytycznymi Zamawiającego - inspektora nadzoru ADM): wersja papierowa -2 egz., płyta CD/DVD-1 egz. (pliki kosztorysu dostarczyć w rozszerzeniu pdf i ath. c) szczegółowy przedmiar robót (z podziałem tak jak kosztorys inwestorski): wersja papierowa - 2 egz., płyta CD/DVD - 1 egz.,(pliki w rozszerzeniu pdf i ath.) d) szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót: wersja papierowa - 2 egz., płyta CD/DVD - 1 egz., 3) uzyskanie (na podstawie przygotowanego przez Wykonawcę pełnomocnictwa Zamawiającego) decyzji pozwolenia na wykonanie robót objętych projektem. Wniosek należy złożyć do Wydziału Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy (wzór wniosku oraz karta usługi wydawania decyzji udzielającej pozwolenia na wykonanie robót jest na stronie UM Bydgoszcz, Wydział Administracji Budowlanej, Referat Architektury). UWAGA: Ponieważ budynki w zadaniu nr 2 i nr 3, których dotyczy dokumentacja projektowa - są obiektami wpisanymi do rejestru zabytków, Wykonawca będzie zobowiązany uzgodnić dokumentację projektową i uzyskać jej akceptację przez Miejskiego Konserwatora Zabytków.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 710000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.adm.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach