Przetargi.pl
125/P/2016

Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 1
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3481600 , fax. 052 3481607
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.
  ul. Śniadeckich 1 1
  85-011 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3481600, fax. 052 3481607
  REGON: 09045850700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.adm.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka prawa handlowego - pełnomocnik Miasta Bydgoszcz

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  125/P/2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (zwanej dalej dokumentacją) na wykonanie instalacji gazowej wraz z kotłem oraz instalacją c.o. i c.w.u. dla lokalu mieszkalnego przy ul. Leśnej 6/3 w Bydgoszczy. Zakres zamówienia nie obejmuje obowiązku uzyskania przez Wykonawcę decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na wykonanie robót budowlanych, którą to Zamawiający uzyska samodzielnie we własnym zakresie. 2. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje: 1) uzyskanie przez Wykonawcę we własnym zakresie, w ramach wynagrodzenie ofertowego (na podstawie przygotowanego przez Wykonawcę pełnomocnictwa Zamawiającego) i zebranie wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, map, opinii itp. (bez decyzji pozwolenia) - niezbędnych Wykonawcy do opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania przez Zamawiającego decyzji pozwolenia na wykonanie robót budowlanych. 2) wykonanie inwentaryzacji budowlanej dla celów projektowych na podstawie której należy zaprojektować doprowadzenie instalacji gazowej do lokalu mieszkalnego oraz wykonanie centralnego ogrzewania gazowego i instalacji c.w.u. 3) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego z uwzględnieniem likwidacji istniejącej instalacji grzewczej oraz robót towarzyszących branży konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej: w ilości 5 egzemplarzy w formie papierowej oraz na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD) w ilości 1 szt., w tym m. in.: a) wykonanie obliczeń projektowanego obciążenia cieplnego lokalu wraz z doborem instalacji, urządzeń i elementów grzejnych, wentylacji i kominów spalinowych oraz regulacji i automatyki instalacji. b) wykonanie instalacji c.w.u. c) opracowanie planu BIOZ 4) opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich: 3 egzemplarze w formie papierowej oraz na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD) w ilości 1 szt. (pliki dostarczyć w rozszerzeniu pdf i ath. ) 5) opracowanie Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych: 3 egzemplarze w formie papierowej oraz na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD) w ilości 1 szt. (pliki pdf.) 3. Termin wykonania zamówienia (kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej): 50 dni od daty podpisania umowy przez Wykonawcę. Zamawiający w terminie 7 dni (roboczych) od daty otrzymania dokumentacji zobowiązany jest do wniesienia ewentualnych uwag bądź akceptacji dokumentacji projektowej. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania uwag od Zamawiającego - zobowiązany jest przekazać dokumentację zweryfikowaną w zakresie zgłoszonych przez Zamawiającego uwag. Zamawiający dokonuje przeglądu tak zweryfikowanej dokumentacji przy odpowiednim zastosowaniu ust.2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 710000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 50 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.adm.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach