Przetargi.pl
119/P/2016

Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 1
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3481600 , fax. 052 3481607
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.
  ul. Śniadeckich 1 1
  85-011 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3481600, fax. 052 3481607
  REGON: 09045850700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.adm.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka prawa handlowego - pełnomocnik Miasta Bydgoszcz

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  119/P/2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków mieszkalnych przy ul. Unii Lubelskiej 1, Dworcowej 57, Dworcowej 62 oraz Lipowej 11 w Bydgoszczy. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje (dotyczy wszystkich zadań): 1) uzyskanie przez Wykonawcę we własnym zakresie, w ramach wynagrodzenie ofertowego (na podstawie przygotowanego przez Wykonawcę pełnomocnictwa Zamawiającego) i zebranie wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, decyzji, map geodezyjnych, opinii (w tym miejskiego Konserwatora Zabytków) i innych dokumentów - niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania przez wykonawcę decyzji pozwolenia na wykonanie robót budowlanych 2) opracowanie audytu energetycznego określającego zakres, parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia 3) opracowanie charakterystyki energetycznej budynku 4) opracowanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej 5) wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku - zgodnie z zaleceniami audytu energetycznego, opinii konserwatorskiej, ekspertyz ornitologicznej i chiropterologicznej - uwzględniającej wszystkie roboty towarzyszące, zawierającej wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami szczegółowymi. Projekt budowlany winien być opracowany w ilości 5 egzemplarzy (w wersji papierowej) i zawierać: a) warunki BIOZ, wytyczne BHP i p. poż. b) szczegółowy kosztorys inwestorski, z podziałem na poszczególne rodzaje robót (w uzgodnieniu z zamawiającym), wersja papierowa - 3 egz., na nośniku elektronicznym - płyta CD/DVD, 1 egz., UWAGA: szczegółowy podział kosztorysu inwestorskiego na poszczególne zadania (rodzaje robót) wykonawca winien uzgodnić z Zamawiającym (inspektorem nadzoru ADM) - jeszcze przez przystąpieniem do realizacji zamówienia. c) szczegółowy przedmiar robót, z podziałem na poszczególne rodzaje robót tak jak kosztorys inwestorski: wersja papierowa - 3 egz., na nośniku elektronicznym - płyta CD/DVD, 1 egz., d) szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót: wersja papierowa - 2 egz., na nośniku elektronicznym - płyta CD/DVD, 1 egz., 6) uzyskanie (na podstawie przygotowanego przez Wykonawcę pełnomocnictwa Zamawiającego) decyzji pozwolenia na wykonanie robót objętych projektem. Wniosek należy złożyć do Wydziału Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy (wzór wniosku oraz karta usługi wydawania decyzji udzielającej pozwolenia na wykonanie robót jest na stronie UM Bydgoszcz, Wydział Administracji Budowlanej, Referat Architektury). Termin wykonania zamówienia: zapisy dotyczą wszystkich zadań: 1. Termin wykonania i dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji projektowo-kosztorysowej: 60 dni od daty podpisania umowy przez Wykonawcę 2. Zamawiający w terminie 7 dni (roboczych) od daty otrzymania dokumentacji zobowiązany jest do wniesienia ewentualnych uwag bądź akceptacji dokumentacji projektowej. 3. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania uwag od Zamawiającego - zobowiązany jest przekazać dokumentację zweryfikowaną w zakresie zgłoszonych przez Zamawiającego uwag. Zamawiający dokonuje przeglądu tak zweryfikowanej dokumentacji przy odpowiednim zastosowaniu ust.2. 4. Wykonawca niezwłocznie - lecz nie dłużej niż w terminie 3 dni (roboczych) od daty akceptacji dokumentacji przez Zamawiającego, co zostanie potwierdzone spisanym przez strony protokołem, zobowiązany jest złożyć do WAB-u wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na wykonanie robót objętych dokumentacją projektową. 5. Wykonawca zobowiązany w terminie 3 dni od daty uzyskania decyzji pozwolenia na wykonanie robót objętych dokumentacją projektową - dostarczyć Zamawiającemu kopię tej decyzji. 6. Strony przewidują, że decyzja pozwolenia na wykonanie robót objętych dokumentacją projektową zostanie dostarczona Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie 90 dni od upływu terminu wyznaczonego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, o którym mowa w pkt.1. 7. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji zamówienia - do niezwłocznego - w ciągu 3 dni od dnia powzięcia informacji, przedkładania w formie pisemnej lub elektronicznej Zamawiającemu (osobie wskazanej w umowie) następujących dokumentów: 1) kopii złożonego do WAB-u wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na wykonanie robót z pieczątką jego wpływu do tego organu, 2) kopii zawiadomienia o wszczęciu postępowania przez WAB UM niezwłocznie po jego otrzymaniu, 3) kopii otrzymanego postanowienia dotyczącego postępowania administracyjnego prowadzonego przez WAB niezwłocznie po jego otrzymaniu, 4) kopii potwierdzającej usunięcie nieprawidłowości lub braków wyszczególnionych w postanowieniu - z data ich usunięcia, 5) kopii wystąpienia do WAB-u o zawieszenie postępowania (z datą wpływu do tego organu) wraz z pisemnym wyjaśnieniem dla Zamawiającego o powodach zawieszenia, 6) kopii decyzji pozwolenia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 710000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.adm.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach