Przetargi.pl
122/P/2016

Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 1
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3481600 , fax. 052 3481607
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.
  ul. Śniadeckich 1 1
  85-011 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3481600, fax. 052 3481607
  REGON: 09045850700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.adm.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spólka prawa handlowego - pełnomocnik Miasta Bydgoszcz

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  122/P/2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rewitalizacji gminnych budynków mieszkalnych osiedla Stary Fordon w Bydgoszczy przy ul. Bydgoska 3, Bydgoska 7, Bydgoska 23, Bydgoska 42 oraz gen. Sikorskiego 2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 710000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 9.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) - na każde zadanie, na które wykonawca chce złożyć swoją ofertę . 9.2. Wykonawca wnosi wadium w terminie nieprzekraczalnym do dnia 12.08. 2016r. do godziny 11:00 na konto Pełnomocnika Zamawiającego: Bank Pocztowy S.A. I/O Bydgoszcz nr 82 1320 1117 2032 8498 2000 0185 z dopiskiem: WADIUM przetarg nr 122/P/2016 zadanie nr dokumentacja REWITALIZACJA FORDON 9.3. Wadium wpłacone w pieniądzu winno znaleźć się na koncie pełnomocnika zamawiającego przed upływem godz. 11:00 w dniu 12.08.2016r. (termin upływu składania ofert). Pełnomocnik Zamawiającego po upływie godz. 11:00 dokona weryfikacji wpłaconych i zaksięgowanych na koncie wadiów. Brak środków finansowych na wskazanych w pkt.9.2. koncie bankowym spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania na podstawie art.24 ust.2 pkt.2) 9.4. Wykonawca winien podać na dokumencie potwierdzającym wpłatę wadium konto zwrotne, na które Zamawiający zwróci wadium. 9.5. Wadium, oprócz formy pieniężnej może być wniesione również w postaci: a) poręczeń bankowych; b) gwarancji bankowych; c) gwarancji ubezpieczeniowych d) poręczeń udzielanych przez podmioty, o której mowa w art. 6 ust. 3 pkt.4 lit. b) ustawy z dnia 9 listopada 2000r.o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. nr 109, poz. 1158 oraz z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824). 9.6. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 9.7. W przypadku wniesienia wadium w jednej z form określonych w pkt.9.5. oryginały tych dokumentów należy dostarczyć do Pełnomocnika Zamawiającego - Dział Zamówień Publicznych ADM ul. Gdańska 9, Bydgoszcz przed upływem terminu składania ofert lub załączyć do oferty. 9.8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktu 9.9. 9.9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń ,o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2) wykonawca którego oferta została wybrana : a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie c) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9.11. Zamawiający (pełnomocnik) żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie punktu 9.8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ponownie wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 9.12. Zamawiający (pełnomocnik) zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 9.13. Jeżeli wykonawca wybierze inną niż pieniądz formę zabezpieczenia (wniesienia) wadium, musi dostarczyć Zamawiającemu (pełnomocnikowi) dokument wystawiony przez odpowiednia wybraną instytucję (zgodnie z pkt. 9.7.), w którym to dokumencie musi być zawarta treść całego punktu 9.10 lub inne sformułowanie, z którego wynikać będzie zabezpieczenie dla zamawiającego - bezwzględne zatrzymanie wadium przypadkach określonych w Prawie zamówień publicznych. 9.14. Wykonawca, który złoży ofertę z dokumentem wadium wystawionym przez upoważnione instytucje, ale dokument ten nie będzie zawierał wszystkich wymogów określonych w art.46 Prawa zamówień publicznych będzie wykluczony z postępowania a jego oferta odrzucona.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania dokumentacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.adm.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach