Przetargi.pl
Budowa kanalizacji deszczowej, przyłączy kanalizacji deszczowej, przewodu tłocznego wraz z przepompownią wód opadowych P1 dla potrzeb Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego przy ul. Szkolnej 9 w m. Cierpice, dz. nr 371/17, 135/5, 140/7, gm. Wielka Nieszawka

Gmina Wielka Nieszawka ogłasza przetarg

 • Adres: 87-165 Wielka Nieszawka, ul. Toruńska 12
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 6781212, 6781093
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wielka Nieszawka
  ul. Toruńska 12 12
  87-165 Wielka Nieszawka, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 6781212, 6781093
  REGON: 87111875000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wielkanieszawka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kanalizacji deszczowej, przyłączy kanalizacji deszczowej, przewodu tłocznego wraz z przepompownią wód opadowych P1 dla potrzeb Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego przy ul. Szkolnej 9 w m. Cierpice, dz. nr 371/17, 135/5, 140/7, gm. Wielka Nieszawka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w szczególności: 1. KANALIZACJA DESZCZOWA: 1) kanalizację deszczową wykonać z rur PVC-U SN8 fi 315mm na długości L= 91,50m 2) kanalizację deszczową wykonać z rur PVC-U SN8 fi 200mm na długości L= 437,0m 3) przed wykonaniem kanału dn. 300mm na odcinku od D23 do proj. wylotu W1 dn. 300mm należy dokonać niwelację terenu oraz wymianę gruntu organicznego. Pod kanałem wykonać podbudowę z piasku średniego gr. 0,3m i szerokości 1,0m. Zasypkę kanału wykonać gruntem mineralnym 4) studnie kanalizacyjne D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 wykonać jako studnie teleskopowe kanalizacyjne z PVC dn. 400mm. W istniejącej studni kanalizacyjnej D14 należy wykonać kinetę z betonu B-25, zamontować żeliwne stopnie złazowe oraz obetonować istn. właz żeliwny. Istniejące studnie kanalizacyjne D24 i D25 podlegają likwidacji poprzez demontaż. 5) studnie kanalizacyjne D23 (studnia rozprężna) i D1 wykonać z kręgów żelbetowych dn. 1200mm zgodnie z PN-EN 1917:2002 a. studnie przykryć włazami żeliwnymi typu ciężkiego D 400KN, zabezpieczonymi zamkami zatrzaskowymi. Rzędne posadowienia pokryw włazów należy dostosować do istn. terenu b. wpusty deszczowe żelbetowe dn. 500mm Wp1, Wp2, Wp3 wykonać jako typowe z osadnikami gł. 1,0m i wyposażyć w żeliwne kratki ściekowe klasy D400. Istniejące wpusty deszczowe (3szt) ze względu na zły stan techniczny podlegają likwidacji poprzez demontaż. c. proj. wylot kanalizacji deszczowej dn. 300mm do rowu melioracji szczegółowej będzie utrwalony obudową żelbetową. Dno rowu oraz skarpy wyłożyć płytami typu JOMB o wymiarach 1,0 x 0,8m na długości 6,0m w celu zlikwidowania procesów rozmywania dna i skarp rowu. Wylot kanału W1 od strony rowu zabezpieczony będzie kratą stalową otwieralną. Istniejący rów melioracji szczegółowej na odcinku Lca=300mm należy udrożnić i wyprofilować a skarpy rowu umocnić. d. wykonany kanał należy poddać inspekcji telewizyjnej w kolorze, kamerą z funkcją rejestracji spadku. e. przewód tłoczny wykonać z rur ciśnieniowych PE-HD dn. 110mm, szereg SDR 17 (PN10) na średniej głębokości 1,40m. Proj. przewód tłoczny fi 110mm na odcinku od studni rozprężnej D23 do załamania (węzeł1), należy wykonać metodą bezwykopową tj. przewiertem sterowanym z rur PE-HD RC fi 110mm w sposób gwarantujący stabilność istn. nawierzchni. Na załamaniach trasy wykonać bloki oporowe. Rurociągi po zamontowaniu poddać próbie ciśnieniowej na ciś. 6atm. f. przepompownię wód opadowych P1 o wydajności w punkcie pracy 8 l/s projektuje się jako obiekt gotowy dn. 1500mm, wykonany z polimerobetonu B-45, posadowiony na ławie żelbetowej, ze specjalnie uformowanym wnętrzem. Dobór i opis przepompowni P1 zawarty jest w Projekcie Budowlanym. Przewidzieć zasilanie przepompowni z wewnętrznej instalacji Inwestora do szafki sterowniczej przy przepompowni a następnie do pomp w przepompowni wód opadowych. 6) Obsługa geodezyjna Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla określa: - projekt budowlano-wykonawczy wykonany przez Firmę Projektowanie i nadzory Wod-Kan Jan Kretkowski, Mała Nieszawka, ul. Miodowa 3, 87-103 Toruń 5, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Ryzyko prawidłowości ustalenia przedmiaru i kosztów wykonania przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca. Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Wykonawca wg własnego wyboru, na własną odpowiedzialność i ryzyko, może obejrzeć miejsce robót w celu zgromadzenia wszelkich informacji, które mogą być potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty. Do materiałów i urządzeń dla których jest wskazany producent lub dystrybutor można stosować materiały i urządzenia równoważne, spełniające co najmniej parametry określone w projekcie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 40 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: 2.000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.wielkanieszawka.lo.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach