Przetargi.pl
Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi kanalizacji sanitarnej w ul. Olszynowej dz. nr 230/50, 230/6, 230/71, 230/70 w Małej Nieszawce, gm. Wielka Nieszawka

Gmina Wielka Nieszawka ogłasza przetarg

 • Adres: 87-165 Wielka Nieszawka, ul. Toruńska 12
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 6781212, 6781093
 • Data zamieszczenia: 2016-07-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wielka Nieszawka
  ul. Toruńska 12 12
  87-165 Wielka Nieszawka, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 6781212, 6781093
  REGON: 87111875000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wielkanieszawka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi kanalizacji sanitarnej w ul. Olszynowej dz. nr 230/50, 230/6, 230/71, 230/70 w Małej Nieszawce, gm. Wielka Nieszawka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w szczególności: 1) Sieć wodociągowa: a. sieć wodociągową wykonać z rur PVC PN10, dn. 110mm od proj. węzła W1 do proj. węzła W2 Hp1, włączenie proj. sieci wodociągowej dn. 110mm do istn. przewodu wodociągowego dn. fi 90mm, nastąpi w węźle W1 poprzez montaż trójnika żeliwnego, kołnierzowego fi 100/100mm oraz zasuw żeliwnych, kołnierzowych 100mm (3kpl). b. minimalna głębokość układania rur 1,70m c. budowa hydrantu p.poż fi 80mm podziemnego z podwójnym zamknięciem (1kpl) d. zabudowa armatury wodociągowej dn. 100mm i dn. 80mm, e. badanie wody - pełna analiza, f. badanie wydajności hydrantu 2) Kanalizacja sanitarna a. kanalizację sanitarną wykonać z rur PVC-U SN8 fi 200mm łączonych na uszczelki gumowe, od proj. studni kanalizacyjnej S6 do proj. studni kanalizacyjnej S5 oraz od proj. studni kanalizacyjnej S4 do istn. studni kanalizacyjnej S1 poprzez proj. studnie kanalizacyjne S3, S2 b. kanalizację sanitarną wykonać z rur PE-HD PN10 RC fi 200mm łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe, na odcinku od proj. studni kanalizacyjnej S5 do proj. studni kanalizacyjnej S4 (odcinek kanalizacji sanitarnej fi 200mm pod ulicą Olszynową na długości L=10,0m, należy wykonać metodą bezwykopową tj. przeciskiem z rur jw., w sposób gwarantujący stabilność konstrukcji istn. nawierzchni) c. kanalizację sanitarną fi 200mm pod istn. przepustem należy ułożyć w rurze ochronnej z PE-HD PN10 fi 400mm na długości L 5,50m d. studnie kanalizacyjne S2 S3 S4 S5 S6 wykonać z kręgów żelbetowych dn. 1200mm zgodnie z PN-EN 1917:2004. e. włazy studni kanalizacyjnych usytuowane w pasie drogowym o nawierzchni gruntowej należy obetonować w promieniu min. 1,0m betonem klasy B25 i grubości min. 0,3m. Rzędne posadowienia pokryw włazów należy dostosować do istn. terenu f. wykonany kanał należy poddać inspekcji telewizyjnej w kolorze, kamerą z funkcją rejestracji spadku. g. odgałęzienia boczne kanalizacji sanitarnej (5szt) wykonać z rur PVC-U dn. 160mm SN8, łączonych na uszczelki gumowe. Minimalny spadek układania rur 15 prom. Odgałęzienia boczne na granicy działek należy zakorkować. h. odgałęzienie boczne kanalizacji sanitarnej fi 200mm dla potrzeb działki nr 230/31 pod ulicą Olszynową należy wykonać metodą bezwykopową tj. przeciskiem z rur PE-HD RC, w sposób gwarantujący stabilność konstrukcji istn. nawierzchni. 3) Obsługa geodezyjna Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla określa: - projekt budowlano-wykonawczy wykonany przez Firmę Projektowanie i nadzory Wod-Kan Jan Kretkowski, Mała Nieszawka, ul. Miodowa 3, 87-103 Toruń 5, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: 2.000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.wielkanieszawka.lo.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach