Przetargi.pl
Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w m. Wielka Nieszawka

Gmina Wielka Nieszawka ogłasza przetarg

 • Adres: 87-165 Wielka Nieszawka, ul. Toruńska 12
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 6781212, 6781093
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wielka Nieszawka
  ul. Toruńska 12 12
  87-165 Wielka Nieszawka, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 6781212, 6781093
  REGON: 87111875000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w m. Wielka Nieszawka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w szczególności:1.Zakres inwestycji:a)Budowa siłowi zewnętrznej,b)Budowa nawierzchni utwardzonych szutrowych ułatwiających komunikację pieszą,c)Budowa nawierzchni bezpiecznej-z granulatu gumowego w obrębie urządzeń do ćwiczeń,d)Budowa elementów małej architektury - mebli miejskich ( siedzisk, stolików ) i śmietników,e)Montaż wraz z posadowieniem stojaków rowerowych,f)Montaż wraz z posadowieniem 6 urządzeń sportowych,g)Montaż wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych.h)Nasadzenia zielni niskieji)Obsługa geodezyjna 2. Zakres robót budowlanych obejmują w szczególności:a)Przygotowanie , korytowanie i wyprofilowanie terenu pod projektowane nawierzchnie,b)Przebudowę instalacji elektrycznej wg opracowania branży elektrycznej,c)Wykonanie nawierzchni bezpiecznej ( granulat gumowy EPDM i SBR) w kolorze zielonym, w formie imitującej kostkę betonową o kształcie ( wym.200x 165) lub opcjonalnie w rozmiarze 240x160 lub 160x160 mm; wykonanie obrzeży bezpiecznych również z granulatu EPDM i SBR w odcieniu zieleni identycznym jak nawierzchnia, na fundamencie betonowym;d)Wykonanie nawierzchni szutrowej;e)Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych i schodów z płyt betonowych;f)Montaż wraz z wykonaniem posadowienia urządzeń siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury, stojaków rowerowych,g)Montaż wraz z posadowieniem opraw oświetleniowych,h)Nasadzenia zieleni niskiej i średnio- wysokiej, i)Humusowanie i obsianie trawą powierzchni nieutwardzonych,j)Uporządkowanie terenu budowy,k)Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają:-projekt architektoniczno -budowlany Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej na dz. ew. o nr 119-1 i 119/2 przy ul. Toruńskiej 34 w miejscowości Wielka Nieszawka., sporządzony przez Biastudio, Gaweł Biedunkiewicz ,adres rejestracyjny : Pl. Zgody 1-7, 70-472 SzczecinAutor projektu : mgr inż. Arch. Gaweł Biedunkiewicz-Projekt -Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej na dz. ew. o nr 119/1 i 119/2 przy ul. Toruńskiej 34 w miejscowości Wielka Nieszawka., sporządzony przez Biastudio, Gaweł Biedunkiewicz ,adres rejestracyjny : Pl. Zgody 1-7, 70-472 SzczecinBranża elektryczna - projektant mgr inz. Piotr Majchrzak -specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Ryzyko prawidłowości ustalenia przedmiaru i kosztów wykonania przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca. Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Zaleca się, aby wykonawca na własną odpowiedzialność i ryzyko obejrzał miejsce robót oraz zgromadził wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: 1.500,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wielkanieszawka.lo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach