Przetargi.pl
Przeprowadzenie audytu BRD dla zadania pn. Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek - etap IV

Miejski Zarząd Dróg ogłasza przetarg

 • Adres: 87-800 Włocławek, ul. Zielna 13/21
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 054 4121323 , fax. 054 4121323
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg
  ul. Zielna 13/21 13/21
  87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 054 4121323, fax. 054 4121323
  REGON: 91015301500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzdwloclawek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie audytu BRD dla zadania pn. Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek - etap IV
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje przeprowadzenie audytu BRD (Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego) na etapie: - przygotowania drogi do użytkowania (przed wszczęciem postępowania w spr. zawiadomieniem o zakończeniu przebudowy drogi lub uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie), - początkowego użytkowania (w okresie przed upływem 12 miesięcy po oddaniu drogi do użytkowania) w ramach zadania pn. Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych - IV etap. Audyt BRD - oznacza niezależną szczegółową i techniczną ocenę pod względem bezpieczeństwa cech konstrukcyjnych projektu infrastruktury drogowej. Jest formą sprawdzenia faz przed oddaniem drogi do ruchu i początkowego użytkowania przez audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego pod kątem wystąpienia ryzyka zagrożenia wypadkowego wobec wszystkich uczestników ruchu drogowego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 792120003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www. mzdwloclawek.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach