Przetargi.pl
BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO (nr 3), Z LOKALAMI SOCJALNYMI, PRZY UL. RĄBIŃSKIEJ W INOWROCŁAWIU

Miasto Inowrocław ogłasza przetarg

 • Adres: 88-100 Inowrocław, ul. F. D. Roosevelta 36
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 3555250 , fax. 52 3555233
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Inowrocław
  ul. F. D. Roosevelta 36 36
  88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3555250, fax. 52 3555233
  REGON: 00059636900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.inowroclaw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO (nr 3), Z LOKALAMI SOCJALNYMI, PRZY UL. RĄBIŃSKIEJ W INOWROCŁAWIU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, galeriowca o 2 kondygnacjach, niepodpiwniczonego, z 16 lokalami socjalnymi, przy ul. Rąbińskiej w Inowrocławiu, na terenie oznaczonym geodezyjnie jako dz. nr 11/1 i 9, w projekcie budowlanym oznaczonym nr 3. Powierzchnia zabudowy wynosi 379,79 m2, użytkowa 634,29 m2, kubatura 1502,04 m3. Każde mieszkanie składa się z 1 pokoju, przedpokoju z wnęką kuchenną i łazienki, o powierzchni użytkowej: 29,51 m2 i 36,51 m2, w tym powierzchnia pokoi: 18,29 m2 i 25,20 m2. 2.Budynek należy wykonać w technologii tradycyjnej murowanej: 1)posadowiony bezpośrednie na ławach oraz stopach fundamentowych (słupach), ze stropem gęstożebrowym opartym na ścianach zewnętrznych, wewnętrznych i podciągach opartych na ścianach i słupach; 2)dach dwuspadowy z krokwiami wolnopodpartymi na murłatach i płatwiach, pokryty blacho dachówką; 3)ściany parteru i piętra murowane z ceramiki poryzowanej, na zaprawie cementowo - wapiennej, ocieplone styropianem i tynkowane, zwieńczone wieńcem żelbetowym w stropie, oraz pod murłaty więźby dachowej; 4)ściany wewnętrzne i działowe - z ceramiki poryzowanej, na zaprawie cementowo - wapiennej, wykończone z obu stron tynkiem cementowo - wapiennym; 5)posadzka na gruncie - zagęszczona warstwami pospółka, folia PCV na zakład, płyta betonowa, zbrojona siatka zgrzewana z prętów, papa termozgrzewalna podkładowa, folia PCV na zakład, styropian twardy, folia PCV na zakład, wylewka cementowa na gładko, wykładzina PCW/płytki ceramiczne; 6)podłogi na stropie - folie PCV na zakład, styropian akustyczny, folie PCV na zakład, wylewka cementowa gr. 6/5cm, wykładzina PCV/płytki ceramiczne; 7)kominy - przewody wentylacyjne systemowe; 8)izolacje: przeciwwilgociowa, termiczna, akustyczna, paro przepuszczalna; 9)stolarka okienna i drzwiowa - okna z PCV w kolorze brązowym z nawiewnikami, drzwi zewnętrzne typowe, stalowe, ocieplone, w okleinie w kolorze brązowym, drzwi wewnątrz lokalu płycinowe, w łazienkach z kratką nawiewową; 10)tynki i okładziny elewacyjne cienkowarstwowe, cokoły - tynk elewacyjny mozaikowy dekoracyjny (kamyczkowy), kominy - tynk elewacyjny mineralny cienkowarstwowy; 11)taras - komunikacja, schody zewnętrzne - płytki gresowe zewnętrzne antypoślizgowe, mrozoodporne na zaprawie mrozoodpornej i wodoszczelnej; 12)opaski - dookoła budynku z kostki betonowej; 13)rynny i rury spustowe - ocynkowane; 14)parapety zewnętrzne - z blachy powlekanej w kolorze budynku; 15)tynki - mokre cementowo - wapienne; 16)posadzki - w pomieszczeniach mokrych (łazienki, wiatrołap) płytki ceramiczne z cokołami oraz izolacje przeciwwilgociowe, w pomieszczeniach technicznych, schodach, na tarasie płytki gresowe, w pozostałych pomieszczeniach, w mieszkaniach, wykładzina PCV; 17)wykładziny ścienne - w łazienkach płytki ceramiczne na ścianach na wysokość 2,2m i szerokość 1,2m i 2,2m; 18)malowanie i powłoki zabezpieczające - ściany wewnętrzne i sufity malowane farbami emulsyjnymi, ściany wnęki kuchennej, łazienki do wys. 2 m, pomieszczenia techniczne - olejnica; drewno zagrożone wilgocią zabezpieczone odpowiednim impregnatem, a konstrukcja dachowa dodatkowo środkami przeciw owadom i grzybom, elementy stalowe przed malowaniem farbami zewnętrznymi pokryte powłokami antykorozyjnymi; 19)parapety wewnętrzne z PCV; 20)przyłącza - wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej; 21)instalacje - wodociągowa, sanitarna, elektryczna, centralnego ogrzewania, niskoprądowa. 3. Do Wykonawcy należy również: 1)wykonanie drogi dojazdowej, chodników, parkingu na 15 miejsc postojowych, trawników; 2)zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej; 3)wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej oraz dokumentacji powykonawczej. 4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452110009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy zł)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.inowroclaw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach