Przetargi.pl
ZAKUP SPRZETU I OPROGRAMOWANIA DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA LEKAMI ORAZ ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMANTACJI MEDYCZNEJ I E-USŁUGI

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Batorego 17/19
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 6100319 , fax. 56 6100306
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
  ul. Batorego 17/19 17/19
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 6100319, fax. 56 6100306
  REGON: 87025227400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.med.torun.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP SPRZETU I OPROGRAMOWANIA DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA LEKAMI ORAZ ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMANTACJI MEDYCZNEJ I E-USŁUGI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu i oprogramowania do zintegrowanego systemu zarządzania lekami oraz elektronicznego systemu obiegu dokumentacji medycznej i e-usługi w rozbiciu na zadania: Zadanie nr 1 - Zintegrowany system zarządzania lekami: Podzadanie 1.1. Zakup licencji na Moduł Cytostatyki, Podzadanie 1.2. Zakup licencji na Moduł Apteczka Oddziałowa - Usprawnienie planowania, zlecania i dystrybucji leków na pacjenta dzięki zastosowaniu urządzeń i aplikacji mobilnych, Podzadanie 1.3. Zakup licencji na Moduł Zlecenia - moduł zlecenia żywienia pozajelitowego z uaktualnieniem słownika ATC i zarządzanie zleceniami z uwzględnieniem kodów kreskowych, Podzadanie 1.4. Zakup licencji na Moduł Bank krwi do Pracowni Serologii, Podzadanie 1.5. Zakup drukarek kodów kreskowych do Pracowni Cytostatyków Zadanie nr 2 - Zakup licencji na oprogramowanie do obsługi elektronicznego systemu obiegu dokumentacji medycznej i e-usług: Podzadanie 2.1. Zakup licencji na oprogramowanie do obsługi Poradni Przyszpitalnych (Moduł Poradnia - Rejestracja, Moduł Poradnia - Gabinet), Podzadanie 2.2. Zakup licencji na oprogramowanie do obsługi Pracowni Szpitalnych, Podzadanie 2.3. Zakup licencji na Moduł Zakażenia Szpitalne, Podzadanie 2.4. Zakup licencji na Moduł Szpitalny Portal Informacyjny (e-Rejestracja, e-Kontrahent), Podzadanie 2.5. Zakup licencji na Moduł Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, Podzadanie 2.6. Zakup licencji na system bazodanowy, dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 481800003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: brak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.med.torun.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach