Przetargi.pl
SIEĆ WODOCIĄGOWA W UL. WSPÓLNEJ W ZIELĄTKOWIE, GMINA SUCHY LAS

Gmina Suchy Las ogłasza przetarg

 • Adres: 62-002 Suchy Las, ul. Szkolna 13
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8926 250 , fax. 61 8125212
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Suchy Las
  ul. Szkolna 13 13
  62-002 Suchy Las, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8926 250, fax. 61 8125212
  REGON: 00054933500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.suchylas.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SIEĆ WODOCIĄGOWA W UL. WSPÓLNEJ W ZIELĄTKOWIE, GMINA SUCHY LAS
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową sieci wodociągowej w m. Zielątkowo- ulica Wspólna, gmina Suchy Las. Szczegółowy zakres zamówienia określono w załączniku nr 1 do SIWZ, który stanowi dokumentacja techniczna wykonana przez inż. Danutę Kosicką. Ponadto zadanie realizowane będzie na podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr 1006/12 wydanej w dniu 05.03.2012 przez Starostę Poznańskiego na budowę wodociągu dł. 118 mb i średnicy 180 mm w ul. Wspólnej w Zielątkowie. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, - roboty ziemne, - roboty montażowe, - roboty nawierzchniowe, - próby, dezynfekcję oraz płukanie sieci, - wykonanie Dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, - uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie wybudowanej sieci wodociągowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452313008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: WYDŁUŻENIE OKRESU GWARANCJI I RĘKOJMI
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.suchylas.pl/zamowienia-publiczne/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach