Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Raszków, z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.

Gmina Raszków ogłasza przetarg

 • Adres: 63-440 Raszków, Rynek 32
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7343510 , fax. 062 7350665
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Raszków
  Rynek 32 32
  63-440 Raszków, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7343510, fax. 062 7350665
  REGON: 00053043600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.raszkow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Raszków, z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac obejmuje odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w tym: a) odbieranie odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych), b) odbieranie odpadów segregowanych, c) odbieranie odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, d) odbieranie odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny w jednostkach wymienionych w załączniku nr 14 do SIWZ tj. -przeterminowane leki, w okresie 01.02.2016 do 31.07.2016 r. Wykonawca odbierze z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, każdą ilość wystawionych przez właścicieli tych nieruchomości odpadów komunalnych. Odbiór i zagospodarowanie odpadów niesegregowanych (zmieszanych) oraz segregowanych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Raszków z następujących miejscowości: teren miasta Raszków oraz z niżej wymienionych miejscowości znajdujących się na terenie gminy: Bieganin, Bugaj, Drogosław, Głogowa, Grudzielec Nowy, Grudzielec, Janków Zaleśny, Jaskółki, Jelitów, Józefów, Koryta, Korytnica, Ligota, Moszczanka, Niemojewiec, Pogrzybów, Przybysławice, Radłów, Rąbczyn, Skrzebowa, Sulisław, Szczurawice, Walentynów. Lokalizację ulic na terenie miasta Raszków oraz lokalizację miejscowości na obszarze gminy przekazano na załączonych mapach stanowiących zał. nr 1 (miasto Raszków) oraz zał. nr 2 (teren gminy) do SIWZ. I. Odbieranie odpadów z zabudowy jednorodzinnej Na terenie zabudowy jednorodzinnej obowiązywać będzie system mieszany pojemnikowo-workowy zbiórki odpadów komunalnych: 1. Niesegregowane odpady komunalne (kod odpadu 20 03 01): 1) Niesegregowane (odpady komunalne odbierane będą z pojemników o pojemności 120 l lub 240 l od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - właściciele nieruchomości zapewniają ww. pojemniki na danych nieruchomościach oraz utrzymują je w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 2) Częstotliwość odbioru zmieszanych odpadów komunalnych-co dwa tygodnie, zgodnie z harmonogramem wykonanym przez Wykonawcę, uzgodnionym z Zamawiającym i przez niego zaakceptowanym. 3) Ilość nieruchomości zamieszkałych (na stałe, jak też nieruchomości zamieszkałych czasowo), wraz z ich adresami zawarte są w załączniku nr 5 do SIWZ. 4) Nieodebranie przez Wykonawcę z nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem - skutkuje obowiązkiem dokonania takiego odbioru najpóźniej w przeciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia faksem lub e - mailem od Zamawiającego. 5) Obowiązkiem Wykonawcy jest zagospodarowanie odebranych zmieszanych odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, jak również comiesięczne przedstawianie Zamawiającemu dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności. 6) Obowiązkiem Wykonawcy będzie również posprzątanie wokół ww. pojemników. 2. Selektywnie zebrane odpady komunalne (odpady segregowane), w tym odpady opakowaniowe (kody 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40): 1) Odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych na terenie zabudowy jednorodzinnej będzie się odbywać w systemie workowym. Wprowadza się 2 rodzaje worków: a) żółty - na odpady z tworzyw sztucznych, metali, papieru i tektury oraz opakowaniowych odpadów wielomateriałowych b) zielony - na odpady ze szkła. 2) Worki na odpady segregowane będą przekazywane przez Gminę nieodpłatnie Wykonawcy, który będzie dostarczał je na bieżąco właścicielom nieruchomości zamieszkałych 3) Częstotliwość wywozu worków do odbioru od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych - 1 raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem wykonanym przez Wykonawcę, uzgodnionym z Zamawiającym i przez niego zaakceptowanym. 4) Nieodebranie z nieruchomości worków wystawionych zgodnie z harmonogramem oraz nieprzekazanie worków na wymianę - skutkuje obowiązkiem Wykonawcy, by najpóźniej w przeciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia faksem lub e-mailem od Zamawiającego usługę będącą przedmiotem zgłoszenia wykonać. 5) Obowiązkiem Wykonawcy jest: a) uzupełnianie właścicielom nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych na: papier, szkło, plastik i metal oraz odpady wielomateriałowe, po każdorazowym odbiorze, poprzez pozostawianie przy wejściu na nieruchomość nowych pustych worków w dniu odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych. b) zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów poprzez przekazanie ich do odzysku zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz comiesięczne przedstawienie Zamawiającemu dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności. 3. Odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07) i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kody 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36) 1) Odbiór odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać się będzie bezpośrednio sprzed posesji właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 2) Częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - 1 raz w roku, zgodnie z harmonogramem wykonanym przez Wykonawcę, uzgodnionym z Zamawiającym i przez niego zaakceptowanym. 3) Obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie odebranych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz w miesiącach następujących po miesiącach zbiórki przedstawienie Zamawiającemu dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności. II. Odbieranie odpadów z zabudowy wielorodzinnej 1. Niesegregowane odpady komunalne (kod odpadu 20 03 01) 1) Odpady niesegregowane odbierane będą z pojemników o pojemności 1100 l lub 5-10 m3 od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 2) Częstotliwość odbioru ww. odpadów na terenie miejskim: co tydzień w okresie od kwietnia do października, co dwa tygodnie w okresie od listopada do marca, na terenie wiejskim: co dwa tygodnie, zgodnie z harmonogramem wykonanym w porozumieniu z Zamawiającym przez niego zaakceptowanym, 3) Obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie odebranych zmieszanych odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz comiesięczne przedstawienie Zamawiającemu w szczególności dowodów potwierdzających te czynności. 2. Selektywnie zebrane odpady komunalne (odpady segregowane), w tym odpady opakowaniowe (kody 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40): 1) Odbiór selektywnie zebranych odpadów na terenie zabudowy wielorodzinnej prowadzony będzie w systemie pojemnikowo-workowym. 3. Odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07) i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kody 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36) 1) Odbiór odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać się będzie z miejsc wyznaczonych przez zarządców budynków (na przykład przy pojemnikach, altankach śmietnikowych itp.). 2) Częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - 1 raz w roku, zgodnie z harmonogramem wykonanym przez Wykonawcę i uzgodnionym przez Wykonawcę. Harmonogram będzie podlegał akceptacji Zamawiającego. 3) Obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie odebranych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz, w miesiącu następującym po miesiącu zbiórki, przedstawienie Zamawiającemu dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności. III. Odbiór odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny w jednostkach wymienionych w załączniku nr do SIWZ, z podziałem na: - przeterminowane leki, 1) Wykonawca zobowiązany jest do odebrania przeterminowanych leków z punktów zbiórki (apteki, budynek Urzędu Gminy i Miasta Raszków), których adresy wykazane są w załączniku nr 14 do SIWZ. Pojemniki znajdujące się w punktach zbiórki są własnością Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje zmiany wielkości wynagrodzenia w przypadku zgłoszenia się do udziału w zbiórce kolejnych punktów, a także w przypadku rezygnacji któregoś z nich. 2) Odbiór powyższych odpadów będzie realizowany na telefoniczne zlecenie pracownika ds. świadczenia usług i odbioru odpadów komunalnych Urzędu Gminy i Miasta Raszków. Czas reakcji liczony od momentu zgłoszenia do czasu realizacji nie może być dłuższy niż 72 godz. 3) Przeterminowane leki gromadzone są w pojemnikach o pojemności 60 l. IV. Dane charakteryzujące zamówienie: 1. Ilość nieruchomości: 1) liczba nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Raszków: 2706 2) liczna gospodarstw domowych na terenie Gminy i Miasta Raszków: 2799 2. Informacja o orientacyjnych ilościach odpadów odebranych z terenu Gminy Ilość wytworzonych na terenie Gminy i Miasta Raszków odpadów komunalnych nie jest zależna od Zamawiającego. Ustalone ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie. Szacowana ilość odpadów komunalnych przewidzianych do odbioru i zagospodarowania w okresie trwania umowy wyniesie około 1622,6 Mg odpadów komunalnych, z czego: 1 400 Mg - to odpady niesegregowane 142,5 Mg - to odpady segregowane tj. -50 Mg - tworzywo sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe, metale, oraz opakowania z metali -90 Mg - szkło białe opakowania ze szkła białego, szkło kolorowe i opakowania ze szkła kolorowego. -2,5 Mg - papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury. 80 Mg - odpady wielkogabarytowe przeterminowane leki - 100 kg
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.raszkow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach