Przetargi.pl
Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 60-569 Poznań, ul. Szamarzewskiego 62
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 6654310 , fax. 061 6631088
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ
  ul. Szamarzewskiego 62 62
  60-569 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 6654310, fax. 061 6631088
  REGON: 63125036900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wcpit.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.wcpit.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach