Przetargi.pl
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Krzymów

Urząd Gminy Krzymów ogłasza przetarg

 • Adres: 62-513 Krzymów, ul. Kościelna 2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 063 2413280 , fax. 063 2413091
 • Data zamieszczenia: 2016-06-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Krzymów
  ul. Kościelna 2 2
  62-513 Krzymów, woj. wielkopolskie
  tel. 063 2413280, fax. 063 2413091
  REGON: 00054800500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krzymow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Krzymów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług komunalnych na terenie gminy Krzymów, polegających na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych obejmujących wszystkie miejscowości w gminie Krzymów w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) a także zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2017. 2. Odebrane odpady komunalne należy przekazywać zgodnie z art. 9e ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.). 3. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i odpadów ulegających biodegradacji (w tym odpadów zielonych) do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, tj. do Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie ul. Sulańska 13 (RIPOK w Koninie). 4. Określenie dokładnej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy Krzymów na nieruchomościach zamieszkałych należy przyjąć jako szacunkowe dane (dla pełnego okresu realizacji umowy - 12 miesięcy), określone na podstawie sprawozdań za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku Dane te mają charakter poglądowy. 5. Łącznie w okresie jednego roku tj. od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzymów zebrano 2024,59 Mg odpadów komunalnych w tym: a) 1589,98 odpadów komunalnych zmieszanych b) 396,42 Mg odpadów komunalnych segregowanych c) 8,01 Mg zużyte urządzenia elektryczne i elektronicznego d) 30,18 Mg odpady wielkogabarytowe 6. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: a) zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; b) zezwolenie na transport odpadów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 10 000,00 zł, słownie: dziesięć tysięcy złotych. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: BS Konin O/Krzymów nr 34 8530 0000 0000 5151 2000 0003 z adnotacją Wadium - nr sprawy: OZ.271.1.3.2016 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Krzymów 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). UWAGA: Oryginał poręczenia, gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej należy złożyć do Zamawiającego wraz z ofertą umieszczając w osobnej kopercie wewnątrz oferty z zaznaczeniem Oryginał wadium przetargowego, natomiast kserokopię poświadczoną przez wykonawcę za zgodność z oryginałem należy dołączyć jako dokument do oferty. 4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 6. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 7. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 8. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 9. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 11. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 14. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Dodatkowe odbiory odpadów
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.krzymow.nowoczesnagmina.pl/?c=179
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach