Przetargi.pl
Prowadzenie Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz zorganizowanie punktów odbioru przeterminowanych leków z aptek wraz z odbiorem i zagospodarowaniem zebranych odpadów z terenu gminy Swarzędz

Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" ogłasza przetarg

 • Adres: 61-119 Poznań, ul. św. Michała 43
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 646 74 00 , fax. 61 646 74 01
 • Data zamieszczenia: 2016-07-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"
  ul. św. Michała 43 43
  61-119 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 646 74 00, fax. 61 646 74 01
  REGON: 30215640600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Związek gmin

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prowadzenie Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz zorganizowanie punktów odbioru przeterminowanych leków z aptek wraz z odbiorem i zagospodarowaniem zebranych odpadów z terenu gminy Swarzędz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie na terenie gminy Swarzędz, będącej uczestnikiem Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Komunalnymi Aglomeracji Poznańskiej Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (zwanych dalej MPSZOK), wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych dostarczanych do MPSZOK przez mieszkańców oraz zorganizowanie punktów odbioru przeterminowanych leków z aptek wraz z odbiorem i zagospodarowaniem zebranych odpadów. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi na terenie gminy Swarzędz polegającej na: a) prowadzeniu MPSZOK, odbiorze i zagospodarowaniu zebranych w nich frakcji odpadów komunalnych, określonych poniżej. b) zorganizowaniu punktów odbioru przeterminowanych leków w aptekach wraz z ich odbiorem i zagospodarowaniem zebranych w nich odpadów. Rodzaje odpadów, które Wykonawca zobowiązany jest odebrać w przedmiotowego zamówienia zostały wskazane w Załączniku nr 9 do SIWZ i obejmują: A) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; B) Zużyte baterie i akumulatory przenośne; C) Przeterminowane leki pochodzące z gospodarstw domowych; D) Odpady niebezpieczne, w tym chemikalia (farby, rozpuszczalniki, opakowania po środkach ochrony roślin) pochodzące z gospodarstw domowych;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Reakcja na odbiór interwencyjny odpadów z aptek
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.goap.poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach