Przetargi.pl
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Doruchów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne oraz transport do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Olszowa jako regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.

Gmina Doruchów ogłasza przetarg

 • Adres: 63-505 Doruchów, ul. Kępińska 13
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 7363221 , fax. 62 7363240
 • Data zamieszczenia: 2016-07-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Doruchów
  ul. Kępińska 13 13
  63-505 Doruchów, woj. wielkopolskie
  tel. 62 7363221, fax. 62 7363240
  REGON: 25085500900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ww.bip.doruchow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Doruchów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne oraz transport do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Olszowa jako regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Postanowienia wstępne.1. Przedmiotem Zamówienia jest usługa polegająca na odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Doruchów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz transport do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Olszowa jako regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych oraz dystrybucja pojemników i worków na odpady z wyjątkiem gniazd selektywnego zbierania odpadów, które wyposaży tut. Gmina. 2. Odpady będą odbierane z terenu gminy zgodnie z załączonym wykazem nieruchomości.3. Ogólny wykaz nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkanych z lokalizowanych na terenie gminy Doruchów co stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.4.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór:1) Niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 2) Segregowanych odpadów komunalnych z podziałem na następujące frakcje:a. papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe; b. szkło i odpady opakowaniowe ze szkła;c. zużyte baterie i akumulatory z placówek oświatowych szczegółowy wykaz placówek stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. d. przeterminowane leki z apteki - wykaz apteki Załącznik nr 3 do SIWZ.5. Odpady komunalne będą odbierane z następujących pojemników:1) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: a. w zabudowie jednorodzinnej - pojemniki o pojemności min.120 l. zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku,Za zabudowę jednorodzinna uważa się: mieszkalne budynki jednorodzinne wielopokoleniowe, budynki mieszkalne w zabudowie zagrodowej oraz lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych.b. w zabudowie wielolokalowej - pojemniki o pojemności min. 120 l zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku,Za zabudowę wielolokalową uważa się budynki spółdzielni mieszkaniowej.c. w obiektach użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, urząd, świetlice wiejskie) i nie zamieszkałe - pojemniki o pojemności min 120 l. zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku,2) segregowane odpady komunalne:a. w zabudowie jednorodzinnej - podstawowy pojemnik o pojemności min 120 l. i dodatkowo worek (w razie potrzeb), b. w zabudowie wielolokalowej - pojemniki o pojemności od 0,12 m? (120 l.) do 1,1m3 c. w obiektach użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, urząd, świetlice wiejskie) pojemniki o pojemności od min 120 l. zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku.d. z gniazd do selektywnego zbierania szkła i plastiku pojemniki o poj. 1,1 m3 do 2,5 m3 rozstawionych na terenie Gminy Doruchów.6. Odpady komunalne, będą odbierane z pojemników lub worków wyłącznie do tego celu przeznaczonych, w kolorze zgodnym z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Doruchów.7. Zamawiający zastrzega, iż objęcie wszystkich mieszkańców nieruchomości systemem odbioru odpadów komunalnych powinno nastąpić najpóźniej w terminie do 1.01.2017 r. 8. Dane przedstawione w Załączniku nr 1 do SIWZ nie są zależne od Zamawiającego. Podane ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, uwzględniając powstawanie nowych nieruchomości oraz migracje ludności.Informacje podane w Załączniku nr 1 będą aktualizowane przez Zamawiającego do 15 - go dnia każdego miesiąca.9. Odpady komunalne będą odbierane z następującą częstotliwością zgodną z Regulaminem utrzymania czystości i porządku:1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:a) zabudowa jednorodzinna - 1 raz w miesiącu,b) zabudowa wielolokalowa (spółdzielnia mieszkaniowa), - co 2 tygodnie,c) cmentarz w Doruchowie - 20 razy w ciągu roku po zgłoszeniu potrzeby opróżnienia pojemnika;2) makulatura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe - 1 raz w miesiącu,3) szkło - odbierane będą od właścicieli nieruchomości raz na 3 miesiące 4) odpady komunalne zbierane w gniazdach ogólnodostępnych selektywnej zbiorki odpadów (tj. szkło , tworzywa sztuczne) odbierane będą raz na 2 miesiące.5) odpady wielkogabarytowe , zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, akumulatory, zużyte opony odbierane będą przez mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów - 1 raz w ciągu roku.6) przeterminowane lekarstwa zebrane w aptece: 1 raz na kwartał. 7) zużyte baterie zebrane w placówkach oświatowych: raz na kwartał.10. Szacowana ilość odpadów do odbioru w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.1) Zbierana z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.L.P. Nazwa odpadu Łączna ilość odpadów (Mg)1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 750 2. Opakowania z tworzyw sztucznych 400 3 Opakowanie ze szkła 200 4 Papier i tektura 50 5. Odpady wielomateriałowe 80 6. Matale 50 2) Szacowana ilości odpadów do odbioru w trakcie realizacji zbiorki wielkogabarytowej. L.P. Nazwa odpadu Łączna ilość odpadów(Mg)1. Zużyte opony 30 2. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (np. radia, telewizory, komputery, pralki , lodówki) 16 3 Odpady wielkogabarytowe 50 4 Zużyte baterie i akumulatory 0,7 3) Zebranych w punktach L.P. Nazwa odpadu Łączna ilość odpadów (Mg)1 Przeterminowane leki 0,2 Zużyte baterie 0,3 II. Świadczenie usługi.1. Usługa polega na odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne odbywać się będzie na obszarze gminy Doruchów.2. Odpady zebrane selektywnie, jak również zmieszane odpady komunalne należy przekazać do zagospodarowania Zakładowi Zagospodarowania Odpadów w m. Olszowa jako regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia pojemników i worków (w razie potrzeb) do gromadzenia odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych o pojemności określonej w dziale I pkt 5.4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia pojemników do gromadzenia leków i baterii do punktów ich zbierania, wymienionych załączniku nr 3 i 4. 5. Pojemniki do gromadzenia odpadów należy dostarczyć do 01.01.2017 r. 6. Przewidując migrację ludności oraz powstawanie nowych posesji, Wykonawca powinien przyjąć większą ilość pojemników na odpady, posługując się danymi zawartymi w SIWZ obrazującymi wzrost ilości powstających odpadów.7. Wykonawca obowiązany jest przy sporządzeniu oferty do uwzględnienia danych zawartych w SOPZ, a także do oszacowania wzrostu ilości odbieranych odpadów w trakcie trwania umowy. 8. W przypadku nowo zgłoszonej nieruchomości (nieruchomość, która do tej pory nie była objęta systemem odbierania odpadów komunalnych), Wykonawca:a. dostarczy właścicielowi nieruchomości harmonogram odbierania odpadów w ciągu siedmiu dni po dniu, w którym Zamawiający przekazał informacje o tej nieruchomości Wykonawcy,b. będzie odbierał odpady z tej nieruchomości zgodnie z harmonogramem począwszy od pierwszego najbliższego terminu po dokonanym zgłoszeniu.III. Sposób odbioru odpadów komunalnych.1. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia właścicielom nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych pojemników (kontenerów, worków, itp.) na zmieszane odpady komunalne o minimalnej pojemności wynikającej z zapisów § 5 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Doruchów (uchwała Nr XXII/143/2012 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Doruchów).W przypadku, gdy objętość pojemnika (kontenera, worka itp.), na danej nieruchomości zamieszkałej lub niezamieszkałej jest nieodpowiednia (zbyt duża lub zbyt mała) Wykonawca jest zobowiązany wymienić pojemnik odpowiednio do zapotrzebowania.2. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia właścicielom nieruchomości: 1) pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na szkło zgodnie z załącznikiem nr 2, które będą zabezpieczały przed wpływem warunków atmosferycznych i rozsypywaniem;2) pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów z przeznaczeniem na odpady z tworzywa sztucznego, papier, opakowania wielomateriałowe, metale zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIUWZ, 3) Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów komunalnych:a. w sposób ciągły, nie zakłócający spoczynku nocnego;b. w terminach wynikających z przyjętego harmonogramu odbioru;c. niezależnie od warunków atmosferycznych;d. niezależnie od miejsca położenia posesji, na której gromadzone są odpady.4) pojazdami przystosowanymi do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych, selektywnie zebranych i wielkogabarytowych, w sposób wykluczający mieszanie odpadów. Wykonawca zobowiązany jest do odebrania wszystkich odpadów komunalnych określonych w części I pkt 4 SOPZ wytworzonych i zgromadzonych na terenie wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz gniazd w pojemnikach , kontenerach lub workach. 5) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o nieruchomości, na której odpady nie są gromadzone w sposób odpowiadający wymaganiom Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Doruchów.6. Wykonawca zobowiązany jest do odebrania przeterminowanych leków z apteki wykazanej w załączniku do SIWZ. Pojemniki będą własnością Wykonawcy. 7. Wykonawca zobowiązany jest do odebrania zużytych baterii zebranych w placówkach oświatowych położonych na terenie tut. Gminy, wykazanych w załączniku do SIWZ. Pojemniki będą własnością Wykonawcy. 8. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania dwóch mobilnych zbiórek odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych akumulatorów. Jedna zbiórka ma być przeprowadzona w 2017 r., a druga w 2018 r. Odbiór odpadów będzie odbywał się podczas zbiórki objazdowej.9. Harmonogram na odbiór zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zbieranych selektywnie, odpadów wielkogabarytowych i odpadów zielonych powinien zostać opracowany i przedłożony Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, nie później jednak niż do 30.11.2016 r. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu harmonogram w formie pliku PDF bez zabezpieczeń i haseł. Zamawiający zaakceptuje harmonogram lub przedstawi uwagi do niego w terminie 5 dni od jego otrzymania. Wykonawca w terminie 3 dni wprowadzi uwagi Zamawiającego oraz przedstawi go do ponownej akceptacji. W przypadku, gdy termin podpisania umowy ulegnie przedłużeniu, ww. terminów nie stosuje się, a harmonogram należy przekazać niezwłocznie Zamawiającemu. 10. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Harmonogramu odbierania odpadów, z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów odpadów w szczególności biorąc pod uwagę:a. odbiór odpadów nie może następować w dni ustawowo wolne od pracy;b. odbiór odpadów, które odbierane są raz w miesiącu, lub rzadziej, powinien zostać ustalony w ten sam dzień miesiąca (np. każdy drugi piątek miesiąca itd.);c. zapewnienie regularności i powtarzalności odbierania, tak aby mieszkańcy mogli w łatwy sposób zaplanować przygotowanie odpadów do odebrania;d. względy sanitarne punktów zbierania odpadów komunalnych przy domach wielorodzinnych i posesjach indywidualnych (fermentacja odpadów w pojemnikach, kontenerach, żerowanie gryzoni, bezdomnych zwierząt itp.) oraz potrzeby właścicieli nieruchomości;11. Harmonogram powinien odpowiadać następującym wytycznym: a. powinien być sformułowany w sposób przejrzysty, jasny, pozwalający na szybkie zorientowanie się co do konkretnych dat odbierania odpadów, jak też regularności i powtarzalności odbierania odpadów poszczególnych rodzajów;b. nie powinien zawierać żadnych dodatkowych treści ponad informacje związane z wykonywaniem zamówienia, w szczególności reklam, informacji propagandowych, itd.;c. powinien wskazywać na daty odbierania poszczególnych odpadów z nieruchomości.12. Wykonawca powinien umieścić harmonogram wraz z numerem telefonu kontaktowego na własnej stronie internetowej i eksponować go przez cały okres na jaki został przygotowany. 13. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania harmonogramu mieszkańcom i zarządcom nieruchomości do dnia 31.12.2016 r. w następujących formach:a. dla zabudowy wielolokalowej i użyteczności publicznej - min. 1 egzemplarz w formie papierowej dla zarządcy nieruchomości;b. dla zabudowy jednorodzinnej - 1 egzemplarz w formie papierowej dla każdego właściciela nieruchomości lub najemcy mieszkania. Zamawiający uznaje, że w przypadku zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej, lokalu mieszkalnego obowiązek zostanie spełniony poprzez dostarczenie do skrzynki na listy, drogą pocztową, bezpośrednio do rąk mieszkańca danej nieruchomości, a w przypadku zabudowy wielolokalowej dodatkowo umieszczenie harmonogramu na tablicy ogłoszeń (za zgodą zarządzającego nieruchomością). W przypadku, gdy termin podpisania umowy ulegnie przedłużeniu, ww. terminu nie stosuje się, a harmonogram należy przekazać niezwłocznie mieszkańcom i zarządcom nieruchomości zamieszkałych.14. Harmonogram przygotowany na wymagany okres obowiązuje do końca terminu na jaki został ustalony. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności, za zgodą Zamawiającego dopuszcza się zmianę terminu odbioru odpadów. Wykonawca odpowiedzialny jest w takim przypadku za bieżące poinformowanie Zamawiającego w sposób określony w umowie oraz właścicieli nieruchomości o zmianie terminów. IV. Wymagania co do sposobu odbierania odpadów komunalnych. 1. Wykonawca obowiązany jest do odbierania odpadów w sposób zapewniający utrzymanie czystości i odpowiedniego stanu sanitarnego zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Doruchów (stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ), a w szczególności do:a. zapobiegania wysypywaniu się odpadów z pojemników (kontenerów, worków itp.) podczas dokonywania odbioru;b. uprzątnięcia i odbierania odpadów z miejsc ich gromadzenia.2. Wykonawcę obowiązuje: a. zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości; b. zakaz mieszania ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych; c. zabezpieczenie przewożonych odpadów przed wysypaniem w trakcie załadunku i transportu; w przypadku wysypania Wykonawca obowiązany jest do natychmiastowego uprzątnięcia odpadów oraz skutków ich wysypania (zabrudzeń, plam, itp.). 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenie lub uszkodzenie pojemników (kontenerów, itp.) do gromadzenia odpadów należących do właścicieli nieruchomości, powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 4. Zamawiający wymaga aby przez cały okres realizacji umowy Wykonawca dysponował pojazdami niezbędnymi do prawidłowej realizacji usług. 5. Pojazdy powinny być w pełni sprawne, posiadać aktualne badania techniczne, być dopuszczone do ruchu oraz oznakowane widoczną nazwą przedsiębiorcy oraz danym adresowymi i numerem jego telefonu. 6. Pojazdy i urządzenia były poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie. W zakresie utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń należy zapewnić, aby podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości posiadał aktualne dokumenty potwierdzające wykonanie czynności. 7. Na koniec każdego dnia roboczego wymaga się, aby pojazdy były opróżnione z odpadów i były parkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo - transportowej. 8. Wykonawca powinien wyposażyć pojazdy w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku. 9. Wykonawca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany posiadać bazę magazynowo - transportową usytuowaną: a. w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Doruchów. b. na terenie, do którego posiada tytuł prawny. 10. W zakresie wyposażenia bazy magazynowo - transportowej Wykonawca powinien zapewnić aby: a. teren bazy magazynowo - transportowej był zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym; b. miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów były zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu; c. teren bazy magazynowo - transportowej był wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne . d. baza magazynowo-transportowa była wyposażona w: a) miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, b) pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób, e. na terenie bazy magazynowo- transportowej powinny znajdować się także: a) punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów, b) miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów - o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo-transportowej. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli bazy magazynowo - transportowej i sprzętu niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia przed podpisaniem umowy i w trakcie jej trwania. V. Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy: 1.Wykonywanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach , ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach . 2.Wykonanie przedmiotu umowy w sposób sprawny, ograniczający do minimum utrudnienia w ruchu drogowym, korzystanie z nieruchomości oraz niedogodności dla mieszkańców Gminy Doruchów. 3.Zapewnienie dla właściwej realizacji przedmiotu umowy, przez cały okres trwania umowy dostatecznej ilości środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonywanie zakresu rzeczowego usługi, jak również odpowiedniego personelu. 4.Dokonywanie odbioru i transportu odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do punktów zbiorki odpadów komunalnych będzie utrudniony z powodu prowadzonych remontów dróg, dojazdów itp. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy. 5. Okazanie na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów potwierdzających wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami i przepisami prawa. 6. Ponoszenie odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu umowy w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym i innych ustawach. VI. Raporty i inne obowiązki informacyjne. 1. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych raportów zawierających następujące informacje: a. masa poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych (rodzaj, kod odebranych odpadów komunalnych) w szczególności: -odpadów zmieszanych [Mg]; - selektywnie zebranych z podziałem na: frakcję suchą, frakcję mokrą oraz szkło [Mg]; - odpadów wielkogabarytowych [Mg]; b. wykaz nieruchomości, z których zostały odebrane odpady komunalne; c. trasy przejazdów poszczególnych pojazdów , miejsca załadunku i wyładunku oraz masy odpadów. Raporty z tras przejazdów oraz miejsc załadunku, rozładunku powinny być przekazywane Zamawiającemu na elektronicznych nośnikach danych raz na tydzień. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w razie potrzeby oprogramowanie niezbędne do odczytu danych. 2. Raporty, o których mowa w pkt. a i b muszą być przekazane w formie papierowej i elektronicznej uzgodnionej z Zamawiającym. 3. Do raportu miesięcznego w celu potwierdzenia prawidłowo prowadzonej gospodarki odpadami komunalnymi, Wykonawca przedstawi poświadczone kopie kart przekazania odpadów do zagospodarowania. 4. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych od dnia ujawnienia informacji w formie notatki o niezgodnym z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Doruchów, gromadzeniu odpadów, w szczególności ich mieszaniu lub przygotowaniu do odbierania w niewłaściwych pojemnikach (kontenerach, workach itp.). Notatka powinna zawierać w szczególności: a. adres nieruchomości, na której odpady gromadzone są w sposób niezgodny z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Doruchów; b. zdjęcia w postaci cyfrowej dowodzące, że odpady gromadzone są w sposób niezgodny z Regulaminem; zdjęcia muszą zostać wykonane w taki sposób, aby nie budząc wątpliwości pozwalały na przypisanie pojemników (kontenerów, worków itp.) do konkretnej nieruchomości; c. dane pracowników Wykonawcy, którzy stwierdzili fakt niezgodnego z Regulaminem postępowania z odpadami komunalnymi oraz ewentualne oświadczenia przez nich przekazane. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału w wybiórczej kontroli właścicieli nieruchomości w przedmiotowym zakresie. Zakres kontrolowanych właścicieli ustalany zostanie każdorazowo przy danym miesiącu odbioru odpadów komunalnych. 5. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego przekazywania adresów nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na których powstały odpady, a nie ujętych w bazie danych prowadzonej przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w kwocie 10.000 zł słownie: dziesięć tysięcy złotych W pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie Oddział w Doruchowie 38 8413 0000 0906 6483 2000 0004 z adnotacją Wadium - odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Doruchów Wadium może być wniesione w: poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym.W gwarancjach bankowych Gwarancjach ubezpieczeniowych.Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.doruchow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach