Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o. o.

Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 63-600 Kępno, Olszowa, ul. Bursztynowa 55
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 78 211 90 , fax. 62 7514166
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o.
  Olszowa, ul. Bursztynowa 55 55
  63-600 Kępno, woj. wielkopolskie
  tel. 62 78 211 90, fax. 62 7514166
  REGON: 25094533300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzo-olszowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o. o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odbiór, w celu dalszego zagospodarowania w procesach odzysku, odpadów o kodzie 19 12 10 - odpady palne (paliwo alternatywne) wytwarzanych w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych w ZZO Olszowa Sp. z o.o. z siedzibą w Olszowie, pod adresem: Olszowa, ul. Bursztynowa 55, 63-600 Kępno. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dostępniej na stronie internetowej Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności faktur
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zzo-olszowa.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach