Przetargi.pl
Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach z terenu gminy Kwilcz, na których zamieszkują mieszkańcy oraz domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

Gmina Kwilcz ogłasza przetarg

 • Adres: 64-420 Kwilcz, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 29 15 065 , fax. 61 29 15 264
 • Data zamieszczenia: 2016-06-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kwilcz
  ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23 23
  64-420 Kwilcz, woj. wielkopolskie
  tel. 61 29 15 065, fax. 61 29 15 264
  REGON: 63125896800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kwilcz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach z terenu gminy Kwilcz, na których zamieszkują mieszkańcy oraz domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonywanie usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Gminy Kwilcz od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe. 1. Główne obowiązki Wykonawcy w ramach zamówienia: 1) Odbiór, transport i zagospodarowanie odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych z terenu poszczególnych wsi wchodzących w skład Gminy Kwilcz, do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) zgodnie z Planem gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012 - 2017; 2) Odbiór, transport i zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych selektywnie zbieranych z terenu poszczególnych wsi wchodzących w skład Gminy Kwilcz i przekazywanie do zagospodarowania do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami i ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 3) Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z gniazd dzwonów oraz zakup i wyposażenie właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe w worki. 4) Prowadzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego, znajdującej się na terenie Gminy Kwilcz; 5) Bieżące prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów oraz sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości w tym zakresie, w związku z rozdziałem 4b Sprawozdawczość i analizy Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ); 6) Realizacja przedmiotu umowy w taki sposób, aby zapewnić osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, a także ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ) oraz aktualnie obowiązującymi aktami wykonawczymi; 7) Realizacja przedmiotu zamówienia przy zachowaniu należytej staranności zgodnie z przepisami zawartymi w aktach prawa ogólnego oraz aktach prawa miejscowego, wraz z przepisami wykonawczymi do tych aktów, a w szczególności: a) w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ) b) w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250); c) w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.); d) w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. poz. 122); e) w Uchwale Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXV/440/12 z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012 - 2017; f) w Uchwale Rady Gminy Kwilcz Nr XXVI/184/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kwilcz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r. poz. 340 z późn. zm.); g) w Uchwale Rady Gminy Kwilcz Nr VI/55/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania oraz określenia trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia tych usług (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r. poz. 3089); h) w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. poz. 630); Przedmiot zamówienia obejmuje nieruchomości określone w załączniku nr 9 do SIWZ. Szczegółowy wykaz nieruchomości wraz z liczbą mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz jego aktualizacje będą przekazywane Wykonawcy w toku realizacji umowy (zamówienia). Załącznik nr 15 do SIWZ przedstawia wykaz lokalizacji pojemników typu dzwon. Charakterystyka Gminy Kwilcz: Powierzchnia gminy wynosi 141,78 km2. 1) Liczba mieszkańców na terenie gminy Kwilcz na rok 2015 wynosi 6263 osoby. Szacuje się, że w czasie realizacji umowy liczba ludności może ulec zmianie - wzrosnąć lub zmaleć o 10 % (tj. o ok. 626. osób). 2) Szacuje się, że ok. 1725 osób mieszka w zabudowie wielolokalowej i ok. 4538 osób w zabudowie jednorodzinnej. Powyższe dane nie są wiążące, gdyż zamówienie dotyczy liczby ludności zamieszkującej daną nieruchomość, a nie liczbę osób zameldowanych. W Gminie Kwilcz od 01.07.2016 roku do 31.08.2016 roku przewiduje się zebranie następujących ilości odpadów komunalnych: odpady zmieszane - 1187,0 Mg - kod odpadu 20 03 01 szkło - 96,7 Mg - kod odpadu 20 01 02 tworzywa sztuczne - 68,0 Mg - kod odpadu 20 01 39 papier i tektura - 19,8 Mg - kod odpadu 20 01 01 Ilość odpadów w okresie objętym przedmiotem zamówienia może różnić się (być mniejsza lub większa) od podanych ilości. Różnica w ilości odpadów odebranych nie będzie stanowić roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. Gmina liczy: 17 sołectw, 28 jednostek osadniczych: AUGUSTOWO CHORZEWO KAROLEWICE CHUDOBCZYCE DALESZYNEK KUBOWO STARA DĄBROWA KURNATOWICE KWILCZ DĄBROWA KOZUBÓWKA LEŚNIK NOWA DABROWA NOWY MŁYN ORZESZKOWO PÓLKO STARY MŁYN LUBOSZ MECHNACZ URBANÓWKO MIŁOSTOWO MOŚCIEJEWO NIEMIERZEWO JÓZEFOWO PRUSIM ROZBITEK UPARTOWO WITUCHOWO Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 8 do SIWZ. 2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: aspekt środowiskowy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.kwilcz.pl/przetargi.php
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach