Przetargi.pl
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg i ulic miasta Leszna w 2016 roku

Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna ogłasza przetarg

 • Adres: 64-100 Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 65 5298100 , fax. 65 5298131
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna
  ul. Kazimierza Karasia 15 15
  64-100 Leszno, woj. wielkopolskie
  tel. 65 5298100, fax. 65 5298131
  REGON: 00066099500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg i ulic miasta Leszna w 2016 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg i ulic miasta Leszna w 2015 roku Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień CPV: 45.23.31.42-6 (roboty w zakresie naprawy dróg) 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wg bieżących potrzeb remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg i ulic miasta Leszna we wskazanych przez Zamawiającego miejscach w następujących technologiach: a) mieszanką mineralno-bitumiczną standard IIa o lepiszczu asfaltowym, produkowaną i wbudowywaną na gorąco przy grubości wyboju 4 cm i zachowaniu następującej technologii prac: - mechaniczne wycięcie frezarką uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów, - oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem i wywozem rumoszu, - skropienie naprawianego miejsca wraz z krawędziami szybkorozpadową emulsją asfaltową K-65, - mechaniczne rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej wytworzonej na gorąco, standard IIa o lepiszczu asfaltowym z mechanicznym zagęszczeniem, - ręczne skropienie powierzchni górnej warstwy w ilości 1,1 kg/m2 szybkorozpadową emulsją rozpadową K-65 i zasypanie grysem kamiennym 2-4 mm w ilości 8,0 kg/m2 z nadaniem regularnych kształtów krawędziom łaty, przy czym krawędź powierzchniowego zamknięcia powinna wychodzić o 5 cm poza krawędzie rzeczywiste remontu, b) mieszanką mineralno-bitumiczną standard IIa o lepiszczu asfaltowym, produkowaną i wbudowywaną na gorąco przy grubości wyboju 4 cm i zachowaniu następującej technologii prac: - mechaniczne wycięcie frezarką uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów, - oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem i wywozem rumoszu, - skropienie naprawianego miejsca wraz z krawędziami szybkorozpadową emulsją asfaltową K-65, - ręczne rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej wytworzonej na gorąco, standard IIa o lepiszczu asfaltowym z mechanicznym zagęszczeniem, - ręczne skropienie powierzchni górnej warstwy w ilości 1,1 kg/m2 szybkorozpadową emulsją rozpadową K-65 i zasypanie grysem kamiennym 2-4 mm w ilości 8,0 kg/m2 z nadaniem regularnych kształtów krawędziom łaty, przy czym krawędź powierzchniowego zamknięcia powinna wychodzić o 5 cm poza krawędzie rzeczywiste remontu, c) mieszanką mineralno-bitumiczną standard IIa o lepiszczu asfaltowym, produkowaną i wbudowywaną na gorąco przy grubości wyboju 4 cm i zachowaniu następującej technologii prac: - oczyszczenie i skropienie naprawianego miejsca wraz z krawędziami szybkorozpadową emulsją asfaltową K-65, - ręczne rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej wytworzonej na gorąco, standard IIa o lepiszczu asfaltowym z mechanicznym zagęszczeniem, - ręczne skropienie powierzchni górnej warstwy w ilości 1,1 kg/m2 szybkorozpadową emulsją rozpadową K-65 i zasypanie grysem kamiennym 2-4 mm w ilości 8,0 kg/m2 z nadaniem regularnych kształtów krawędziom łaty, przy czym krawędź powierzchniowego zamknięcia powinna wychodzić o 5 cm poza krawędzie rzeczywiste remontu, d) mieszanką mineralno-bitumiczną standard IIa o lepiszczu asfaltowym, produkowaną i wbudowywaną na zimno przy grubości wyboju 4 cm i zachowaniu następującej technologii prac: - wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów - oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem i wywozem rumoszu, - ręczne rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej wytworzonej na zimno, standard IIa o lepiszczu asfaltowym z mechanicznym zagęszczeniem, e) przy pomocy urządzenia PATCHER do dwufrakcyjnego dozowania pod ciśnieniem grysów i emulsji, przy grubości wyboju do 2 cm. f) wypełnienie pęknięć nawierzchni masą zalewową o elastyczności nie mniejszej niż 50% przy zachowaniu następującej technologii prac: - wykonanie nacięcia warstwy ścieralnej w miejscu spękania lub rysy - oczyszczenie uszkodzonych miejsc - wypełnienie masą zalewową o elastyczności nie mniejszej niż 50% 3. W przypadku gdy remont wykonywany będzie na głębokości mniejszej lub większej niż 4 cm w technologiach prac wymienionych w ust. 2 lit. a), b), c) i d) zaproponowane ceny jednostkowe zostaną proporcjonalnie przeliczone do faktycznej grubości wykonanego remontu w oparciu o cenę dodatku za każdy 1 cm grubości wykonywanego remontu ponad 4 cm w poszczególnych technologiach. 4. Zakres prac do wykonania oraz dobranie odpowiedniej technologii robót każdorazowo będą określane przez Zamawiającego. Szacowany zakres zamówienia został przedstawiony w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 5. Roboty objęte zamówieniem będą prowadzone w dwóch etapach. Etap I obejmuje wykonanie prac w okresie wiosennym począwszy od 15 marca do 30 kwietnia a etap II w okresie jesiennym w terminie i zakresie ustalonym przez Zamawiającego w zależności od panujących warunków i potrzeb. Ponadto Zamawiający będzie ustalał z wybranym wykonawcą zakresy i terminy prac interwencyjnych , które mogą wystąpić w okresie pomiędzy w/w etapami . Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wykonania etapu I w zależności od panujących warunków atmosferycznych i potrzeb w tym zakresie. 6. Wybrany Wykonawca przystąpi do wykonywania zleconych prac w etapie II i w robotach interwencyjnych po czasie nie dłuższym niż 48 godzin od powiadomienia o konieczności ich wykonania i będzie je kontynuował nieprzerwanie do czasu zakończenia z wyjątkiem przypadku gdy warunki atmosferyczne uniemożliwią prowadzenie robót. 7. Wznowienie prac przerwanych w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych powinno nastąpić niezwłocznie po ich ustąpieniu. 8. W przypadku remontu, o którym mowa w ust. 2 lit. e) zaproponowana cena jednostkowa odnosiła się będzie do 50 kg faktycznie zużytych grysów i emulsji. 9. Użyty do remontu cząstkowego materiał jak również zasady wykonawstwa powinny odpowiadać wymaganiom stawianym w tym zakresie w SIWZ oraz w ogólnych specyfikacjach technicznych stanowiących załącznik nr 10 do SIWZ. 10. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę 12 miesięcznej gwarancji na wykonane prace i wbudowane materiały - licząc od dnia odbioru robót. 11. Rozliczanie robót ustala się na zasadzie dokonywania pomiarów powykonawczych powierzchni poddanej remontowi cząstkowemu przy zastosowaniu stawek jednostkowych podanych przez Wykonawcę w ofercie z uwzględnieniem ust. 3 i 8. 12. Wybrany Wykonawca będzie prowadził prace przy ich oznakowaniu, we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 13. W przypadku przerwania prac z winy Wykonawcy (tj. między innymi nieprawidłowego oznakowania robót, prowadzenie prac z nienależytą starannością) zastosowane zostaną przepisy §9 ust. 1 lit. c), o których mowa w załączonym do SIWZ projekcie umowy. 14. Za szkody wynikłe w czasie prowadzenia prac jak również za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny odpowiedzialny będzie Wykonawca robót. 15. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany posiadać ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej na wartość nie mniejszą niż określona w rozdz. 5 ust. 1 ppkt 4 SIWZ oraz jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu tej polisy w ciągu 24 godzin od wezwania. Nie dokonanie powyższego będzie stanowiło podstawę do wstrzymania robót i naliczania kar umownych za spowodowanie przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy do czasu przedstawienia Zamawiającemu przedmiotowej polisy. 16. Ustala się miesięczne rozliczanie i fakturowanie robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości 5.000,00 zł, słownie: pięć tysięcy złotych 00/100. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PKO BP S.A. 0/Leszno nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 z dopiskiem na blankiecie przelewu jakiego postępowania dotyczy. Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 4. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy wnieść poprzez złożenie oryginałów odpowiednich dokumentów w kasie Urzędu Miasta Leszna przy ul. Karasia 15. Kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem oraz pokwitowaniem złożenia oryginału w kasie Urzędu Miasta Leszna, należy dołączyć do oferty. 5. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w rozdz. 11 ust. 1. 7. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 8. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 13. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, lub informacji o tym , że nie należy do grypy kapitałowej , lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki , o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: 1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 15. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.leszno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach