Przetargi.pl
Rozbudowa z przebudową budynku leśniczówki w miejscowości Turowo 86

Nadleśnictwo Czarnobór ogłasza przetarg

 • Adres: 78-400 Szczecinek, Czarnobór 1
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3743022 , fax. 094 3743022
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Czarnobór
  Czarnobór 1 1
  78-400 Szczecinek, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3743022, fax. 094 3743022
  REGON: 33011108928001
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szczecinek.lasy.gov.pl/czarnobor/info.php?id=57
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa z przebudową budynku leśniczówki w miejscowości Turowo 86
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa budynku leśniczówki. Zakres przebudowy i rozbudowy obejmuje: - Wymiana pokrycia z poszyciem, ocieplenie poddasza użytkowego i częściowa wymiana elementów więźby dachowej, - Wykonanie dachu nad wiatrołapem od strony podwórza, - Wykonanie wiatrołapu przy wejściu do części administracyjnej, - Wykonanie ścianek działowych na poddaszu, - Wymiana podłóg na poddaszu, na parterze w pokoju za łazienką, w kancelarii na terakotę, - Częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, - Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej części podpiwniczonej budynku, - Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej posadzki piwnic budynku, - Malowanie elewacji i pomieszczeń, - Wymiana instalacji elektrycznej z aluminium na miedź, - Wykonanie instalacji wod-kan, c.o. na poddaszu, - Przemurowanie komina i główek kominowych oraz wprowadzenie wkładu żaroodpornego, - Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach: kuchni, łazienkach, kotłowni i kancelarii, - Wykonanie studzienki dla umieszczenia pompy zatapiającej z podłączeniem przewodu tłoczonego do instalacji kanalizacyjnej. Szczegółowy zakres i opis robót zawiera: - Projekt budowlany - załącznik nr 9 do SIWZ, - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót - Przebudowa i dobudowa budynku administracyjno - mieszkalnego - załącznik nr 10, 11 do SIWZ, - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót - Branża sanitarna - załącznik nr 12, 13 do SIWZ, - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót - Instalacje elektryczne - załącznik nr 14, 15 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy 00/100). 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 28.07.2011 r., do godz. 10.00. Za termin wniesienia wadium zostanie uznany termin uznania rachunku Zamawiającego. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono o wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego. Oferta, która nie będzie zabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego odrzucona. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BGŻ. o/Szczecinek 45203000451110000000330550; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Uwaga: W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może zatrzymać wadium wraz z odsetkami. Okoliczności muszą zawierać sytuacje określone: 1. w art. 46 ust. 4a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, 2. w art. 46 ust. 5 ustawy, tj: jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 4) Poza tym z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności na rzecz Zamawiającego w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 5) Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć łącznie z ofertą, (ale w oddzielnej kopercie, by nie było na stale związane z ofertą). 6) Kopię dowodu wniesienia wadium w pieniądzu należy dołączyć do oferty. 7) Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. 8) Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 Ustawy prawo zamówień publicznych, albo nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 9) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w sytuacji określonej w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 Ustawy prawo zamówień publicznych. 10) Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 Ustawy prawo zamówień publicznych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/nadl_czarnobor/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach