Przetargi.pl
Rozbudowa ulicy Ogrodowej w m. Wodynie

Wójt Gminy Wodynie ogłasza przetarg

 • Adres: 08-117 Wodynie, ul. Siedlecka 43
 • Województwo:
 • Telefon/fax: tel. 0 25 631 26 58 , fax. 0 25 631 26 58
 • Data zamieszczenia: 2016-07-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Wodynie
  ul. Siedlecka 43 43
  08-117 Wodynie
  tel. 0 25 631 26 58, fax. 0 25 631 26 58
  REGON: 71158266400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodynie.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa ulicy Ogrodowej w m. Wodynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane, które będą polegać na przebudowie nawierzchni z gruntowej na mineralno asfaltową na długości 565,50 m oraz poszerzeniu jezdni do 4m, włączeniu ulicy Ogrodowej do drogi wojewódzkiej nr 803 dwa zjazdy. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje następujące roboty: - roboty przygotowawcze - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego nie sortowanego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, - wykonanie warstwy z wiążącej z mieszanki mineralno asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm - wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm - wykonanie nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - ułożenie ścieku z elementów prefabrykowanych korytkowych grubości 15 cm, ułożonymi na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - wykonanie elementów ulicy : ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm, wtopionych wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C-8 10; stawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - odtworzenie, zachowanie istniejącej armatury wodno-kanalizacyjnej (regulacja studzienek rewizyjnych, zasuw wodociągowych itp. - wykonanie oznakowania pionowego drogi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium: 1. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości : 4 000,00 złotych. Słownie: cztery tysiące złotych 2. Wadium może być wniesione w: pieniądzu, poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz.1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240) Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto zamawiającego: 08 9194 0007 0050 0135 2000 0050 z dopiskiem na przelewie: Wadium w postępowaniu na wykonanie zadania ,, Rozbudowa ulicy Ogrodowej w m. Wodynie 3. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: pieniężnej dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty, innej niż pieniądz, oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 4. Z treści gwarancji poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy . 5. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 6. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wodynie.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach