Przetargi.pl
Przebudowa drogi technologicznej w leśnictwie Łomia o długości 2217,4 m.

Nadleśnictwo Dwukoły ogłasza przetarg

 • Adres: 13-240 Iłowo-Osada,
 • Województwo:
 • Telefon/fax: tel. 023 6541461
 • Data zamieszczenia: 2016-07-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Dwukoły
  13-240 Iłowo-Osada
  tel. 023 6541461
  REGON: 13001440600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.olsztyn.lasy.gov.pl/dwukoly
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi technologicznej w leśnictwie Łomia o długości 2217,4 m.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, wynikające z dokumentacji projektowej na przebudowę istniejącej drogi leśnej w leśnictwie Łomia, na odcinku istniejącego wydzielonego pasa gruntów, z dostosowaniem przekroju geometrycznego korpusu drogi do parametrów technicznych wymaganych dla dróg dojazdowych pożarowych, zgodnie z zaleceniami poradnika technicznego ,,Drogi leśne. Droga istniejąca przebiega przez działki o numerach 45; 52; 51; 50; 1; obręb Borowe 514; 513; 346; 364 obręb Lewiczyn Działki 45; 52; 51; 50 , 514; 513; 346; 364 są własnością Skarbu Państwa w zarządzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie - Nadleśnictwo Dwukoły Działka nr 1 - działka Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Przedmiot umowy w szczególności obejmuje: - wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi technologicznej w leśnictwie Łomia o długości 2217,4 m, - utworzeniu nowego systemu odwadniającego koronę drogi, - podniesienie i lokalne wyrównanie niwelety, - odtworzenie i przebudowę zjazdów i skrzyżowań, - wykonanie systemu eksploatacyjnego - mijanek, - profilowanie podłoża, - wykonanie warstwy odcinającej lub odsączającej o grubości 12 cm, - wykonanie podbudowy dolnej warstwy kruszywa naturalnego (mieszanka żwiru, piasku i pospółki) o grubości 20 cm po zagęszczeniu, - budowę nawierzchni z kruszywa naturalnego- nawierzchnia żwirowa o grubości 9 cm . Długość drogi po przebudowie wynosić będzie 2217,40m, droga jednopasmowa, jezdnia szer. 3,5m, pobocza 2x0,75m, mijanki o szerokości 3,0 i długości 23,0m. Na odcinku przebudowywanej trasy zaplanowano też dostosowanie skrzyżowań i zjazdów do wszystkich typów pojazdów wywożących drewno z lasu oraz pojazdów pożarniczych. Droga objęta przebudową to droga wewnętrzna w zarządzie Nadleśnictwa Dwukoły, przecinająca drogę wojewódzką nr 563; przy przebudowie drogi wymagane jest wykonanie rozbudowy zjazdów publicznych o nawierzchni bitumicznej z drogi wojewódzkiej nr 563 będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie oraz dwóch przepustów pod zjazdami. Zakres robót obejmuje również dopełnienie obowiązków wynikających z Decyzji Nr 14L RD-2 2016 i Nr 15L RD-2 2016 Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie zezwolenia na rozbudowę istniejących zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 563 (strona lewa i prawa), a w szczególności: - dokonać zgłoszenia wprowadzenia tymczasowej i stałej organizacji ruchu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729) - wystąpić do Rejonu Drogowego w Ciechanowie o udzielenie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym, - wprowadzić tymczasową i stałą organizację ruchu i dokonać zabezpieczenia robót, (oznakowanie i utrzymanie oznakowania oraz zabezpieczenia robót w trakcie trwania przebudowy - dotyczy wykonywania zjazdów z drogi wojewódzkiej - strona lewa i prawa). Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45233120-6 Roboty w zakresie dróg Szczegółowy zakres rzeczowy robót przedstawiony został w projekcie budowlanym przebudowy drogi, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót, projekcie budowlanym przebudowy zjazdów, projekcie organizacji ruchu, które stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji. Wykonawca, z którym Zamawiający podpisze umowę, będzie zobowiązany chronić cenne obiekty przyrodnicze, które występują wzdłuż przebudowywanego pasa drogowego (mrowiska, pomniki przyrody, cenne drzewa). Ich lokalizację w terenie wskaże miejscowy leśniczy, natomiast Wykonawca zabezpieczy je przed uszkodzeniem. W przypadku uszkodzenia ich Wykonawca zapłaci karę w wysokości 200 zł od obiektu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 20 000,00, słownie: dwadzieścia tysięcy złotych. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: PKO BP nr 36 1020 1592 0000 2902 0012 0527 z adnotacją wadium na przetarg - SA.270.1.2.2016 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) w terminie do 2016.08.03 do godz.9.00, 4. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć najpóźniej na dzień przed terminem otwarcia ofert, przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 6. Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie (możliwość łatwego oddzielenia od pozostałych dokumentów); data wygaśnięcia poręczenia lub gwarancji musi obejmować co najmniej 30 dniowy termin związania z ofertą. 7. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winny zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami SIWZ następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 8. W zakresie wadium obowiązują uregulowania ustawy - Prawo zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46. 9. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_olsztyn/nadl_dwukoly/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach