Przetargi.pl
Budowa ulicy Kruczej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Podleśną do skrzyżowania z ulicą Wyzwolenia w Białej Podlaskiej wraz ze skrzyżowaniami z ulicami bocznymi i odwodnieniem.

Gmina Miejska Biała Podlaska ogłasza przetarg

 • Adres: 21-500 Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
 • Województwo:
 • Telefon/fax: tel. 083 3416177 , fax. 083 3437064
 • Data zamieszczenia: 2015-10-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Biała Podlaska
  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 3
  21-500 Biała Podlaska
  tel. 083 3416177, fax. 083 3437064
  REGON: 00052404500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialapodlaska.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ulicy Kruczej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Podleśną do skrzyżowania z ulicą Wyzwolenia w Białej Podlaskiej wraz ze skrzyżowaniami z ulicami bocznymi i odwodnieniem.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa ulicy Kruczej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Podleśną do skrzyżowania z ulicą Wyzwolenia w Białej Podlaskiej wraz ze skrzyżowaniami z ulicami bocznymi i odwodnieniem. Szczegółowy zakres robót stanowią przedmiary robót będące załacznikiem do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagania i kwota dotycząca wadium. 1. Wykonawca przystępujący do przetargu winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach: 2.1. pieniądzu, 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym ze poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym, 2.3. gwarancjach bankowych, 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit.b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Biała Podlaska: Bank Zachodni WBK SA nr rachunku 08 1500 1331 1213 3001 4919 0000 do dnia 29.10.2015 r. do godz. 12:00 4. Oferta, która nie będzie zabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona. 5. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7. Zamawiający zwróci niezwłoczne wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z oprocentowania rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 9.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 9.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 9.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 9.4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.bialapodlaska
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach