Przetargi.pl
Budowa wewnętrznej drogi dojazdowej zlokalizowanej na terenie działek nr 327/3, 311/3, 310/3, 309/3, 308/3, 307/5, 290/5, 288/2, 241/3 i 289/4 w obrębie geodezyjnym Szczytniki, gm. Nowogard wraz z budową 2 zjazdów publicznych z drogi stanowiącej działkę nr 316 obręb geodezyjny Szczytniki i z drogi stanowiącej działkę nr 8 obręb geodezyjny Grabin, gm. Nowogard

Nadleśnictwo Rokita ogłasza przetarg

 • Adres: 72-110 Przybiernów, Rokita 2
 • Województwo:
 • Telefon/fax: tel. 091 4186581, 4186881
 • Data zamieszczenia: 2016-05-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Rokita
  Rokita 2 2
  72-110 Przybiernów
  tel. 091 4186581, 4186881
  REGON: 81053926128001
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rokita.szczecin.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa wewnętrznej drogi dojazdowej zlokalizowanej na terenie działek nr 327/3, 311/3, 310/3, 309/3, 308/3, 307/5, 290/5, 288/2, 241/3 i 289/4 w obrębie geodezyjnym Szczytniki, gm. Nowogard wraz z budową 2 zjazdów publicznych z drogi stanowiącej działkę nr 316 obręb geodezyjny Szczytniki i z drogi stanowiącej działkę nr 8 obręb geodezyjny Grabin, gm. Nowogard
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa wewnętrznej drogi dojazdowej zlokalizowanej na terenie działek nr 327/3, 311/3, 310/3, 309/3, 308/3, 307/5, 290/5, 288/2, 241/3 i 289/4 w obrębie geodezyjnym Szczytniki, gm. Nowogard wraz z budową 2 zjazdów publicznych z drogi stanowiącej działkę nr 316 obręb geodezyjny Szczytniki i z drogi stanowiącej działkę nr 8 obręb geodezyjny Grabin, gm. Nowogard. Dugość budowanego odcinka drogi; 3,1 km.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 53 708.22 zł. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2016-05-24 do godz. 09:00 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu za moment wniesienia wadium uznaje się moment uznania na rachunku Zamawiającego. Wadia wnoszone w innych formach niż pieniądz należy deponować w kasie Zamawiającego (p.12), bądź załączyć do oferty. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a: pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BGŻ 203000451110000000558050 ; b: poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c: gwarancjach bankowych; d: gwarancjach ubezpieczeniowych; e: poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z dnia 2007r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.). Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę, jako najkorzystniejsze Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b: nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wyko?nania umowy; c: zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szczecin.lasy.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach