Przetargi.pl
Roboty budowlane (drogowe) Budowa drogi leśnej Nr 11 na terenie leśnictw Chełmoniewo i Koszalin - II etap o długości 1,400 km. Nr sprawy: SA.270.3.3.2016

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Karnieszewice ogłasza przetarg

 • Adres: 76-004 Sianów, Trawica 8A
 • Województwo:
 • Telefon/fax: tel. 094 3185227, 3185228
 • Data zamieszczenia: 2016-06-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Karnieszewice
  Trawica 8A 8A
  76-004 Sianów
  tel. 094 3185227, 3185228
  REGON: 33004409700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.karnieszewice.szczecinek.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jed. org. nieposiadająca osobowości prawnej zarządzająca mieniem skarbu państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane (drogowe) Budowa drogi leśnej Nr 11 na terenie leśnictw Chełmoniewo i Koszalin - II etap o długości 1,400 km. Nr sprawy: SA.270.3.3.2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane (drogowe): Budowa drogi leśnej Nr 11 na terenie leśnictw Chełmoniewo i Koszalin - II etap o długości 1,400 km, a także wykonanie usług innych czynności, niezbędnych do wykonania budowy drogi. Wykonawca winien wykonać roboty budowlane i przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w sposób umożliwiający Inwestorowi złożenie zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. Wykonawca wykona pełną obsługę geodezyjną inwestycji zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133), wraz z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej (inwentaryzacji powykonawczej) zgodnie z Art. 57 ust. 1 pkt 5 Ustawy prawo budowlane, którą w terminie 7 dni od daty zgłoszenia robót do odbioru końcowego złoży do właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Potwierdzenie złożenia ww. opracowania Wykonawca jest zobowiązany bezzwłocznie przedstawić Zamawiającemu. Droga leśna przebiega przez grunty Skarbu Państwa będące w zarządzie Lasów Państwowych - Nadleśnictwo Karnieszewice. Trasa drogi nie narusza stanu prawnego osób trzech. 2. Stan istniejący Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa II etapu drogi leśnej Nr 11 na istniejącej drodze leśnej gruntowej położonej w Nadleśnictwie Karnieszewice, na terenie leśnictw Chełmoniewo i Koszalin, uszkodzonej w wyniku eksploatacji oraz zmiennych warunków atmosferycznych o łącznej długości 1+400,00 km. Droga nie posiada żadnych utwardzeń, co spowodowało powstawanie w trakcie jej użytkowania głębokich kolein uniemożliwiających sprawne przemieszczanie się pojazdów transportujących drewno jak również służb leśnych. Droga ma swój początek w pobliżu miejscowości Kłos a kończy się na połączeniu ze zjazdem z drogi krajowej nr 6. Przedmiotowa droga leśna w zależności od natężenia ruchu danego odcinka oraz zalegających gruntów charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem w rodzaju nawierzchni oraz stopniem ich degradacji. Cechą wspólną wszystkich odcinków jest niedostateczna skuteczność odprowadzania wód opadowych z korpusu drogi, co jest skutkiem zalegania gruntów nienośnych oraz tworzeniem się licznych zastoisk wody opadowej. Prowadzi to do deformacji drogi, tworzenia się niecek i błota, co uniemożliwia sprawny przejazd pojazdów. Następstwem tego stanu jest nienormatywne poszerzenie jezdni drogi, które umożliwia przejazd w miejscach szczególnie uciążliwych. Średnia szerokość istniejącej nawierzchni drogi wynosi około 3,00÷3,50 m. Droga posiada nieregularne pobocze gruntowe w znacznym stopniu zawyżone, co uniemożliwia sprawny odpływ wód opadowych z korpusu drogi. Odwodnienie drogi odbywa się za pomocą istniejących spadków podłużnych oraz poprzecznych. Taki sposób odwodnienia drogi przy zawyżonych poboczach i braku wzmocnienia odcinków o słabym poboczu gruntowym skutkuje licznymi wymyciami, tworzeniem się lokalnych zastoisk wody oraz zaniżeń w miejscach powstających kolein. Droga przebiega w terenie mocno zróżnicowanym wysokościowo. Droga prowadzi przez oddziały leśne 301, 300, 310, 316, 315, 317, 327, 326, 337 i 336. Projekt budowy drogi leśnej nr 11 obejmuje istniejącą drogę gruntową wzmocnioną miejscowo kruszywem łamanym. Korona drogi jest wyraźnie wyznaczona w terenie przez ślady ruchu kołowego. Badanie makroskopowe gruntu wykazały, występowanie piasków drobnych a w km 2+000 występowanie gliny piaszczystej. Jezdnia nawierzchni posiada liczne koleiny, wyboje, zastoiska wody i nierówności. W części środkowej jezdni oraz na poboczach zalegają grunty organiczne naniesione podczas użytkowania drogi. Istniejące rowy są częściowo zamulone oraz porośnięte roślinnością gęstą i porośnięte krzewami. Łuki poziome nawierzchni wymagają korekty. Ze względu na roślinność i zakrzaczenie zarówno pobocza jak i rowy nie spełniają swojej funkcji związanej z odprowadzeniem wód opadowych, co jest przyczyną ich zalegania na jezdni. Skrzyżowania dróg leśnych z drogą gruntową są rozjeżdżone. Zjazdy wymagają profilowania, częściowo podwyższenia oraz utwardzenia. Budowana droga zlokalizowana jest w obszarze chronionego krajobrazu Koszaliński Pas Nadmorski, którego celem powołania jest ochrona wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych, jak również krajobrazowych, na którym obowiązują zakazy zgodnie z przepisami Uchwały nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (tekst jednolity Dz. U. Woj. Zach., poz. 1637 z dnia 14 kwietnia 2014r.). Z przeprowadzonej wstępnej analizy oddziaływania na środowisko inwestycji metod ochrony i zabezpieczeń opisanych w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia stwierdzono na etapie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 9/14 z dnia 9 września 2014r., że planowane przedsięwzięcie nie wpłynie niekorzystnie na ochronę przyrody chronionego krajobrazu pn. Koszaliński Pas Nadmorski. Na terenie planowanej inwestycji nie zinwentaryzowano chronionych gatunków roślin i zwierząt. 3. Stan projektowany I. PLAN SYTUACYJNY Początek drogi zaczyna się za zjazdem z drogi powiatowej nr 5535Z ul. Słupska na styku oddziałów 336/335 a kończy się przed zjazdem z drogi krajowej nr 6 ul. Gdańska na styku oddziałów 301/309. Łuki poziome na zjazdach R= 5, 6, 7, 8, 9, 11m. Droga mieści się w oddziałach 301, 300, 310, 317, 316, 315, 327, 326, 337, 336. II. PARAMETRY TECHNICZNE DROGI, MIJANEK I ZJAZDÓW - Długość całkowita budowanej drogi - 3.026,06 m, - Długość odcinka drogi będącego przedmiotem niniejszego zamówienia 1,400 km (odcinek 1+400 ÷ 2+800) - Klasa - L3, - Ilość jezdni/ ilość pasów ruchu - 1/1, - Grupa nośności podłoża - G1, - Szerokość jezdni - 3,00 +2x0,30 m = 3,60 m, - Obustronne pobocza - 0,75 m, - Spadek daszkowy dla nawierzchni 3,0 %, - Spadek jednostronny dla nawierzchni 3,0 %, - Spadek poprzeczny dla pobocza 6-8 %, - Prędkość projektowana - 30 km/h, - Obciążenie ruchem poniżej 10 pojazdów ciężarowych na dobę, - Nacisk na oś - 10 ton, - Promień zjazdów - 5, 6, 7, 8, 9, 11 m, - Mijanki o długości 23 m i szerokości 3,00 m. Skosy najazdowe 1:7, III. ROZWIĄZANIE WYSOKOŚCIOWE Nierówności należy zniwelować na etapie robót ziemnych związanych z miejscowym poszerzeniem oraz wykonaniem profilowania warstw dolnych. IV. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI # Konstrukcja nawierzchni z płyt betonowych typu YOMB (75x100x12cm) dwa pasy dzielone w km 0+000÷0+185: - Wykonanie górnej warstwy z płyt betonowych typu YOMB (75x100x12cm) - grubość 12 cm, - Wykonanie górnej warstwy pomiędzy dwoma rzędami płyt YOMB z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie ze skał litych frakcji 0-31,5mm - grubości 12 cm, - Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie ze skał litych frakcji 0-31,5mm - grubości 10 cm, - Warstwa górna podbudowy wyrównanie i zagęszczenie do wskaźnika 1,00%, - Wykonanie warstwy odsączającej z pospółki 0-63 mm - grubości 10 cm, - Geowłóknina separacyjna polipropylenowa typu np.: TYPAR SF40 lub równoważna, - Koryto głębokości od 1 cm do 20 cm (usunięcie górnej warstwy humusu), - Wyrównanie i zagęszczenie dna wykopu do wskaźnika 0,95%, - Istniejący grunt rodzimy, - Pobocza gruntowe do uzupełnienia gruntem pozyskanym z koryta i wykopu rowów przydrożnych do uzyskania spadków 6-8%, # Konstrukcja nawierzchni z płyt betonowych typu YOMB (75x100x12cm) dwa pasy dzielone w km 0+185÷3+026,06: - Wykonanie górnej warstwy z płyt betonowych typu YOMB (75x100x12cm) - grubość 12 cm, - Wykonanie górnej warstwy pomiędzy dwoma rzędami płyt YOMB z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie ze skał litych frakcji 0-31,5mm - grubości 12cm, - Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie ze skał litych frakcji 0-31,5mm - grubości 10cm, - Warstwa górna podbudowy wyrównanie i zagęszczenie do wskaźnika 1,00%, - Wykonanie warstwy odsączającej z pospółki 0-63mm - grubości 10cm, - Koryto głębokości od 1 cm do 20 cm (usunięcie górnej warstwy humusu), - Wyrównanie i zagęszczenie dna wykopu do wskaźnika 0,95%, - Istniejący grunt rodzimy, - Pobocza gruntowe do uzupełnienia gruntem pozyskanym z koryta do uzyskania spadków 6-8%, * Konstrukcja zjazdów: - Wykonanie górnej warstwy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie ze skał litych frakcji 0-31,5 mm - grubość warstwy 12 cm, - Wykonanie warstwy odsączającej z pospółki 0-63mm - grubości 10cm, - Koryto głębokości od 1 cm do 20 cm (usunięcie górnej warstwy humusu), - Wyrównanie i zagęszczenie dna wykopu do wskaźnika 0,95%, - Istniejący grunt rodzimy, * Konstrukcja nawierzchni mijanek: - Wykonanie górnej warstwy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie ze skał litych frakcji 0-31,5 mm - grubość warstwy 12cm, - Wykonanie warstwy odsączającej z pospółki 0-63mm - grubości 10cm, - Koryto głębokości od 1 cm do 10 cm (usunięcie górnej warstwy humusu), - Wyrównanie i zagęszczenie dna wykopu do wskaźnika 0,95%, - Istniejący grunt rodzimy. * Konstrukcja poboczy: - na szerokości 30cm od krawędzi płyty, co przedstawiono na przekrojach: AA, BB, B1B1, CC, EE, GG, HH, II: * Wykonanie górnej warstwy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie ze skał litych frakcji 0-31,5mm - grubości 12cm, * Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie ze skał litych frakcji 0-31,5mm - grubości 10cm, * Warstwa górna podbudowy wyrównanie i zagęszczenie do wskaźnika 1,00%, * Wykonanie warstwy odsączającej z pospółki 0-63mm - grubości 10cm, * Koryto głębokości od 1 cm do 10 cm (usunięcie górnej warstwy humusu), * Wyrównanie i zagęszczenie dna wykopu do wskaźnika 0,95%, * Istniejący grunt rodzimy, - na szerokości 45cm: grunt rodzimy pozyskany z koryta - grubość warstwy 22cm, V. ODWODNIENIE, ROBOTY ZIEMNE Odwodnienie jezdni odbywa się poprzez spadki poprzeczne na pobocza i do rowów, które należy odtworzyć wg stanu istniejącego i przebudowywanego. Istniejące rowy należy oczyścić na całym projektowanym odcinku oraz wykonać nowe w miejscach wyznaczonych w części graficznej. Rowy należy wykonać o przekroju trapezowym ze spadkiem skarp 1:1,5 i szerokością kinety od 40 do 80 cm co przedstawiono w części graficznej. W miejscach zwężonych należy wykonać rowy o przekroju trójkątnym ze spadkiem skarpy 1:1,5 o głębokości 0,5m licząc od krawędzi pobocza do dna rowu. Odprowadzaną wodę z korpusu drogowego należy kierować do lokalnych zagłębień oraz na tereny leśne i rowów odprowadzających. * Przepusty: Ze względu na zły stan istniejących przepustów betonowych należy dokonać demontażu istniejących zużytych elementów i wykonać przepusty z rur polipropylenowych typu PEHD. Zagęszczenie wokół rur należy wykonać ubijakiem mechanicznym do wskaźnika zagęszczenia gruntu 0,98. Na zakończeniu przepustów należy wykonać przyczółki betonowe lub ubezpieczenia wlotów i wylotów wykonać z kamienia naturalnego brukowego o wymiarach 18÷25 cm. Rury należy układać z minimalnym pochyleniem 1,0 %. Wykaz przepustów: - w km 1+014 długości 8,5m o średnicy 50 cm wraz z przyczółkami betonowymi, - w km 1+091 długości 6,5m o średnicy 50 cm wraz z przyczółkami betonowymi, * Skrajnia: Skrajnia poprzeczna nad korpusem jezdni winna być min 6,00 m, zaś wysokość skrajni 4,00 m. * Roboty ziemne obejmują: Prace ziemne obejmują odtworzenie rowów poprzecznych, mechaniczne wykarczowanie krzewów i poszycia gęstego jak również wykarczowanie pni drzew o średnicy od 10 cm do 100 cm. Należy oczyścić rowy zachowując ciągłość odpływu wód z korpusu drogowego. Korektę niwelety należy wykonać podczas prac profilacyjnych. Prace ziemne należy prowadzić przy występowaniu wilgotności optymalnej gruntu. W przypadku nadmiernej wilgotności należy bezzwłocznie wstrzymać prace ziemne. Należy kontrolować odwodnienie robocze pasa drogowego prowadzonych robót. Przy zbyt małej wilgotności należy grunt zwilżyć wodą. * Wymagany sprzęt podstawowy podczas prowadzenia robót ziemnych: - koparka kołowa 0,25 ÷ 0,40 m3, - równiarka samojezdna min 100 kM, - samochód samowyładowczy min 10 ton, - spycharka gąsienicowa min 75 kM, - walec statyczny samojezdny min 10 ton, - walec wibracyjny samojezdny min 2,5 ton, - ubijak spalinowy min 360 kg. VI. ZJAZDY, MIJANKI Remontowane zjazdy wymagają odtworzenia łuków. Przyjęto promienie łuków 5, 6, 7, 8, 9 i 11 m. - Zjazd w km 0+320,5 szerokości 3,5m, długości 28m, - Zjazd w km 0+795,5 szerokości 3,5m, długości 16,5m, - Zjazd w km 0+998,25 szerokości 3,5m, długości 12m, - Zjazd w km 1+017 szerokości 3,5m, długości 19m, - Zjazd w km 1+186 szerokości 3,5m, długości 16,67m, - Zjazd w km 1+450 szerokości 3,5m, długości 22,5m, - Zjazd w km 1+491, szerokości 3,5m, długości 15,5m, - Zjazd w km 1+491 szerokości 3,5m, długości 14,5m, - Zjazd w km 1+979 szerokości 3,5m, długości 23,5m, - Zjazd w km 2+079 szerokości 3,5m, długości 20m, - Zjazd w km 2+428 szerokości 3,5m, długości 13m, - Zjazd w km 2+425,10 szerokości 3,5m, długości 16,8m, - Zjazd w km 2+763,34 szerokości 3,5m, długości 18,78m, - Zjazd w km 2+917,87 szerokości 3,5m, długości 18,22m, Lokalizację przedstawiono w części graficznej. Mijanki o długości 23 m i szerokości 3,00 m. Skosy najazdowe 1:7: - Mijanka w km 0+096,10-0+154,30 szerokości 3,0m, - Mijanka w km 0+307-0+368,10 szerokości 3,0m, - Mijanka w km 0+395-0+453 szerokości 3,0m, - Mijanka w km 0+582,55-0+654,80 szerokości 3,0m, - Mijanka w km 0+762,75-0+825,93 szerokości 3,0m, - Mijanka w km 0+960,68-1+023,90 szerokości 3,0m, - Mijanka w km 1+301,03-1+360,10 szerokości 3,0m, - Mijanka w km 1+600,00-1+665,00 szerokości 3,0m, - Mijanka w km 2+053,30-2+115,90 szerokości 3,0m, - Mijanka w km 2+256,32-2+317,75 szerokości 3,0m, - Mijanka w km 2+524,48-2+585,96 szerokości 3,0m, - Mijanka w km 2+735,35-2+798,00 szerokości 3,0m, Lokalizację przedstawiono w części graficznej. Mijanki będące przedmiotem zamówienia opisano pogrubioną czcionką. VII. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Prace budowlane należy odpowiednio zabezpieczyć stosując taśmę ostrzegawczą oraz tablice informacyjne. Na początku i końcu odcinka prac należy ustawić znaki ostrzegawcze A14 Roboty na drodze lub zamknąć drogę dla ruchu kołowego i ustawić na końcowych odcinkach znak B2 Zakaz wjazdu. Szczegóły oznakowania należy uzgodnić z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru. 4. Lokalizacja inwestycji: Na terenie leśnictw Chełmoniewo i Koszalin. Koszalin: - obręb 0034 nr ewidencyjny gruntu (działki): 300/2, 301/4, 310/1 - obręb 0035 nr ewidencyjny gruntu (działki): 315, 316, 317, 326, 327, 336/1, 337/1. Lokalizacja odcinka drogi będącego przedmiotem zamówienia: - działki nr 315, 316, 317 w obrębie 0035 Koszalin, - działki nr 310/1 w obrębie 0034 Koszalin. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w: a) dokumentacji projektowej (projekt budowlany) b) Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót c) przedmiarze robót Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 28 maja 2013r. Dz. U. z 2013 r., poz. 907) z późniejszymi zmianami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 13.000,00 złotych (słownie: trzynaście tysięcy 00/100 złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin zakończenia: do 25 tygodni od zawarcia umowy (nie później jednak jak na dzień 12 grudnia 2016 r.)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/nadl_karnieszewice/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach