Przetargi.pl
Przebudowa drogi w Kostrzycy - ul. Kościuszki dz. nr 146 - uszkodzonej w wyniku klęski żywiołowej [intensywne opady deszczu i powódź lipiec 2012]

Gmina Mysłakowice ogłasza przetarg

 • Adres: 58-533 Mysłakowice, ul. Szkolna 5
 • Województwo:
 • Telefon/fax: tel. 075 6439986
 • Data zamieszczenia: 2015-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mysłakowice
  ul. Szkolna 5 5
  58-533 Mysłakowice
  tel. 075 6439986
  REGON: 23082170100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.myslakowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi w Kostrzycy - ul. Kościuszki dz. nr 146 - uszkodzonej w wyniku klęski żywiołowej [intensywne opady deszczu i powódź lipiec 2012]
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi w Kostrzycy - ul. Kościuszki dz. nr 146, w tym przebudowa istniejącej nawierzchni na nową nawierzchnię ulepszoną - bitumiczną wraz z podbudową, odwodnienie nawierzchni poprzez wykonanie właściwych spadków poprzecznych i podłużnych, wykonanie poboczy. Długość drogi - 310,25 m; Szerokość jezdni - 3,80 m; Powierzchnia jezdni i zjazdów - 1307,90 m2; spadki podłużne - 1 - 3 %; spadki poprzeczne - do 2 %; nawierzchnia - beton asfaltowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Ustala się wadium dla przedmiotu zamówienia w wysokości:10.000,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji i rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.myslakowice.pl Biuletyn Informacji Publicznej
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach