Przetargi.pl
Remont drogi gminnej ul. Słonecznej w Lubinie.

Gmina Międzyzdroje ogłasza przetarg

 • Adres: 72-500 Międzyzdroje, ul. Książąt Pomorskich 5
 • Województwo:
 • Telefon/fax: tel. 091 3275652 , fax. 0913275630
 • Data zamieszczenia: 2016-07-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Międzyzdroje
  ul. Książąt Pomorskich 5 5
  72-500 Międzyzdroje
  tel. 091 3275652, fax. 0913275630
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.miedzyzdroje.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi gminnej ul. Słonecznej w Lubinie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Remont drogi gminnej ul. Słonecznej w Lubinie. Zakres: Wykonanie prac budowlanych polegających na remoncie drogi gminnej ul. Słonecznej w Lubinie. W ramach zadania wykonane zostaną następujące roboty budowlane: - remont ul. Słonecznej na całej długości, - remont skrzyżowania z ulicą Łagodną, - budowa nawierzchni z kostki brukowej betonowej - remont zjazdów na posesje przylegle, - budowa placu manewrowego, - przebudowa oświetlenia drogowego, - budowa odcinków kanału technologicznego. Po stronie Wykonawcy leży powiadomienie gestorów sieci: Telekomunikacji, Zakładu Energetycznego, Zakładu Gazowniczego, Firmy teletechniczne o planowanej dacie rozpoczęcia inwestycji, posiadających swoje uzbrojenie w granicach pasa drogowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi projekt budowlano - wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót i na tej podstawie należy wycenić ofertę. Przedmiot zamówienia obejmuje także wszystkie inne czynności, wyraźnie niewyspecyfikowane w opisie przedmiotu zamówienia, które z przyczyn technicznych, technologicznych lub organizacyjnych, są lub staną się niezbędne do wykonania robót opisanych w dokumentacji technicznej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w tym między innymi koszty wycinki drzewostanu, regulacji istniejących nawierzchni wraz z urządzeniami naziemnymi uzbrojenia podziemnego z dostosowaniem do poziomu projektowanej nawierzchni zjazdów i ciągów pieszych na posesjach przyległych do pasa drogowego, regulacji elementów ogrodzeń, bram wjazdowych i furtek, naprawy cokołów ogrodzeniowych wynikające z obniżenia lub podwyższenia terenu przyległego do istniejących ogrodzeń, obramowania chodnika od strony posesji przyległych do pasa drogowego na całej długości chodnika przy pomocy obrzeży chodnikowych betonowych 6x20. Przedmiar robót jest tylko elementem pomocniczym służącym do wyceny przedmiotu zamówienia. W razie różnicy w treści dokumentów przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w cenie oferty wszystkie posiadane informację o przedmiocie zamówienia, a w razie sprzeczności pomiędzy dokumentami, co do zakresu zamówienia przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w cenie oferty najszerszy możliwy zakres wynikający z jakiegokolwiek udostępnionego dokumentu, w tym odpowiedzi na pytania i zmian treści wskazanych wyżej dokumentów. Materiały uzyskane z rozbiórki konstrukcji lub części robót, za wyjątkiem odpadów powstałych w trakcie wykonywania robót, stanowią własność Zamawiającego i Wykonawca winien przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności niezbędne dla ich zachowania. Podane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy lub typy materiałów i produktów mają na celu wskazanie parametrów jakościowych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy p.z.p. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust.5 ustawy p.z.p. Wspólny Słownik Zamówień CPV 45233123-7 ; 45233121-3 ; 45233320 - 8
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331237
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miedzyzdroje.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach