Przetargi.pl
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Hucie Nowej o salę gimnastyczną wraz z zagospodarowaniem terenu.

Gmina Bieliny ogłasza przetarg

 • Adres: 26-004 Bieliny, ul. Partyzantów
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. , fax. 413 026 107
 • Data zamieszczenia: 2021-05-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bieliny
  ul. Partyzantów 17
  26-004 Bieliny, woj. świętokrzyskie, fax. 413 026 107
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bieliny.biuletyn.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Hucie Nowej o salę gimnastyczną wraz z zagospodarowaniem terenu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Rozbudowę i przebudowę budynku Szkoły Podstawowej w Hucie Nowej o budynek sali gimnastycznej z łącznikiem zapewniającym komunikację pomiędzy budowanym budynkiem, a istniejącą szkoła podstawową oraz zagospodarowaniem terenu przy sali gimnastycznej. Dla całości wykonana zostanie infrastruktura techniczna wewnętrzna oraz zewnętrzna. Zamierzenie budowlane zlokalizowane będzie na działce o nr 637, na której znajduje się istniejąca Szkoła Podstawowa w Hucie Nowej. Budowana sala gimnastyczna wraz z łącznikiem w którym mieści się zaplecze szatniowo-sanitarne należy wykonać jako kontynuację istniejącej zabudowy. Budynek składa się z dwóch segmentów, wzajemnie połączonych funkcjonalne, łącznik w całości oddylatowany jest od szkoły istniejącej. Całkowite wymiary budowanego budynku wraz z łącznikiem wynoszą; 38,24x25,70 m, a wysokość maksymalna budowanej rozbudowy wynosi 14,31 m. W ramach zadania należy również wykonać przekucia pomiędzy budynkiem szkoły, a budowanym łącznikiem, zamurowanie okna, wykonanie ogniomuru w miejscu styku miedzy częścią istniejącą, a częścią budowaną (wraz z demontażem okapu), wykonanie nowobudowanego biegu schodowego oraz obniżenie posadzki w części istniejącej, pod istniejącym spocznikiem klatki schowowej. 2. Kompleksowe wykonanie wszystkich instalacji wewnętrznych wraz z koniecznymi przyłączami zewnętrznymi w tym: • Instalacja oświetlenia zewnętrznego, • Instalacja dozorowania obiektu i otoczenia (kamery), • Instalacja sieci komputerowej, • Instalacje elektryczne, • Instalacje wody ciepłej i zimnej, • Instalacje kanalizacji sanitarnej, • Instalację wodociągową z budową nowego hydrantu • Kanalizacja deszczowa, • Instalację centralnego ogrzewania, • Instalację wentylacji mechanicznej 3. Wykonanie zagospodarowanie terenu w tym m. in. - ciąg pieszo jezdny wzdłuż zachodniej elewacji budynku, - parkingi, - wiata śmietnikowa, - mury oporowe niwelujące różnicę terenu, - odwodnienie terenu. 3. Wykonawca uwzględni także w kosztach: 1. Kompleksową obsługę geodezyjną, 3 egz. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (w tym 1 egz. na nośniku elektronicznym). Format i zawartość plików w postaci wektorowej. Format plików to DWG lub DXF. 2. Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 3. Uzyskanie prawomocnych pozwoleń na użytkowanie. 4. Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w: a) dokumentacji projektowej (dalej zwana również dokumentacją), która stanowi załącznik nr 5 SIWZ zawierającej:  projekt budowlany;  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; b) Przedmiar robót (dokumenty pomocnicze) - załącznik nr 7 SIWZ. Załączone do SIWZ przedmiary mają jedynie charakter informacyjny. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu. 5. Jeżeli wykonawca stwierdzi, że użyte w SIWZ i w załącznikach do SIWZ parametry lub normy krajowe lub przenoszące na normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SIWZ i w załącznikach do SIWZ , również dopuszcza się wykazanie normami równoważnymi w stosunku do tych wskazanych w dokumentacji i STWiOR oraz wykazanie równoważności przez zastosowanie materiałów odpowiadających normie produktu wskazanego z nazwy. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach