Przetargi.pl
Zakup tunelu detekcyjnego z funkcją dezynfekcji, realizowany w ramach projektu pn.,,Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz środków budżetu państwa."

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 26-060 Chęciny, Czerwona Góra
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 465 240 , fax. 413465567
 • Data zamieszczenia: 2021-05-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze
  Czerwona Góra 10
  26-060 Chęciny, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 465 240, fax. 413465567
  REGON: 29621300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://czerwonagora.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup tunelu detekcyjnego z funkcją dezynfekcji, realizowany w ramach projektu pn.,,Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz środków budżetu państwa."
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup tunelu dezynfekcyjnego wraz z dostawą do WSS w Czerwonej Górze. Sprzęt wykorzystywany do dezynfekcji stosowanych środków ochrony indywidualnej w opiece nad pacjentami z COVID-19 celem zabezpieczenia personelu przed zakażeniem po kontakcie z pacjentem zakażonym COVID-19.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39330000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach