Przetargi.pl
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po szkole podstawowej na zakład opiekuńczo-leczniczy na działce nr 70 i 71 przy drodze gminnej w Brzeziu Gmina Opatów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 27-500 Opatów, Słowackiego
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. +48(15)8684105, , fax. +48(15)8684104
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  Słowackiego 13
  27-500 Opatów, woj. świętokrzyskie
  tel. +48(15)8684105, , fax. +48(15)8684104
  REGON: 291162406
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po szkole podstawowej na zakład opiekuńczo-leczniczy na działce nr 70 i 71 przy drodze gminnej w Brzeziu Gmina Opatów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa, przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po szkole podstawowej na zakład opiekuńczo-leczniczy na działce nr 70 i 71 przy drodze gminnej w Brzeziu Gmina Opatów. Realizacja zamówienia polega na wykonaniu robót budowlanych (rozbudowa, przebudowa, nadbudowa istniejącego budynku szkoły) w celu budowy zakładu opiekuńczo-leczniczego. Na zakres robót budowlanych składają się następujące prace : - Roboty rozbiórkowe, - Roboty murarskie, betonowe, ciesielskie, - Roboty wykończeniowe, - Roboty drogowe, - Roboty instalacyjne – instalacje elektryczne i sanitarne, - Zagospodarowanie terenu, Zakres robót – elementy robót do wykonania określa przedmiar robót, dokumentacja techniczna oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Zawarte w przedmiarze ilości robót mają charakter pomocniczy. 2.Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) kierownik budowy b) minimum dwóch pracowników robót wykończeniowych c) minimum dwóch pracowników robót murarskich d) pracownik robót instalacyjnych 3. Wykonawca składa Zamawiającemu wykaz osób, które realizują zamówienie wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę przed przystąpieniem do wykonywania robót. 4.W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. 5.Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww wymogów i dokonywania ich oceny - żądania wyjaśnień i informacji w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww wymogów. 6.Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy. 7. Zamawiający będzie żądał od wybranego Wykonawcy złożenia kosztorysu ofertowego na podstawie którego została wyliczona kwota ofertowa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wymaga dokumentów w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.strona tytułowa – załącznik nr 1 do SIWZ. 2. formularz ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach