Przetargi.pl
Zachowanie dziedzictwa historii poprzez utworzenie szlaku kulturowego w Chęcinach „Śladami Króla Łokietka”

Gmina Chęciny ogłasza przetarg

 • Adres: 26060 Chęciny, Pl. 2 Czerwca
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 151 006, , fax. 413 151 085
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chęciny
  Pl. 2 Czerwca 4
  26060 Chęciny, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 151 006, , fax. 413 151 085
  REGON: 52766400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.checiny.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zachowanie dziedzictwa historii poprzez utworzenie szlaku kulturowego w Chęcinach „Śladami Króla Łokietka”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja dwóch przedsięwzięć, na które składają się: - budowa zejścia ze Wzgórza Zamkowego od strony północnej do tzw. Scieżki Mnicha – przedłużenie istniejącego zejścia w formie schodów terenowych i spoczników w obramowaniu z palisady kamiennej i murkach oporowych murowanych z kamienia łamanego. Zakres robót obejmuje wykonanie nowej konstrukcji dla wszystkich elementów zejścia w formie schodów terenowych W ramach budowy zejścia planowane jest również wykonanie oświetlenia terenowego odcinka istniejącego i nowego. Projektowane oświetlenie wykonane będzie słupkami oświetleniowymi h=0,9 oraz na odcinku schodów oprawami wbudowanymi w murek oporowy. - przebudowa ciągu pieszego od Pl 2 Czerwca do Ścieżki Mnicha w msc. Chęciny polegająca na rozbiórce nawierzchni istniejącego ciągu pieszego wykonanego z brukowca, betonowej kostki brukowej, płyt chodnikowych oraz zastąpienie go w ciągu pieszym bez schodów kostką granitową a w pozostałej części chodnikiem wykonanym z płyt granitowych. Ponadto projekt obejmuje rozbudowę oświetlenia w ulicy pod Wzgórze Zamkowe i Ścieżkę Mnicha z zastosowaniem oświetlenia sąsiadującego z terenem prac w celu ujednolicenia wizerunku zewnętrznego w obszarze objętym ochroną archeologiczną. W trakcie prac należy zachować daleko idącą ostrożność w związku z prowadzeniem robót w pasie uzbrojenia w sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, sieci energetyczne i telekomunikacyjne Wszystkie roboty budowlane mają być prowadzone w taki sposób aby zminimalizować utrudnienia w normalnym funkcjonowaniu miasta. W obszarze prowadzenia inwestycji znajdują się wejścia do budynków mieszkalnych i wjazdy na posesje. W związku z powyższym Wykonawca będzie miał obowiązek zapewnić ciągły dostęp i dojazd do w/w obiektów – w obrębie całego placu budowy, jak również poza nim. W przypadku robót wymagających zamknięcia dojścia i dojazdu, Wykonawca, z odpowiednim wyprzedzeniem, uzgodni z Zamawiającym czasokres zamknięcia oraz jego zakres. Do obowiązków wykonawcy należy zapewnienie nadzoru archeologicznego jako warunku umożliwiającego skuteczną ochronę zabytków archeologicznych, które mogą zostać ujawnione w czasie budowy. W projekcie załączono karty katalogowe przykładowych opraw. Dopuszcza się zastosowanie opraw równoważnych innych producentów spełniających wszystkie wymagania zamieszczone w projekcie wykonawczym, posiadających certyfikat: CE i ENEC. Prace należy wykonać zgodnie z opracowanym projektem technicznym. Zamówienie należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz innymi przepisami prawa. Szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji zawierają projekty budowlane oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Załączone do specyfikacji przedmiary robót nie są elementem dokumentacji projektowej, lecz stanowią materiał pomocniczy na użytek określenia minimalnych norm technicznych i jakości materiałów i urządzeń oraz oceny, czy nie zachodzi przypadek rażąco niskiej ceny. Dokumentacja projektowa wskazuje dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie. W tych przypadkach wszystkie użyte w projektach technicznych, przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych nazwy produktów, firm mają tylko zastosowanie do określenia parametrów technicznych i jakościowych urządzeń oraz standardów materiałów wymaganych przez Zamawiającego do realizacji zadania. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowanie innych materiałów i urządzeń, niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji (materiały i urządzenia równoważne). Wykonawca, który zastosował materiały lub urządzenia równoważne ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie materiały lub urządzenia zostały zamienione i określić, jakie materiały i urządzenia w ich miejsce proponuje. W przypadku, gdy zastosowanie zaoferowanych w ofercie materiałów lub urządzeń równoważnych w toku realizacji robót będzie wymagać zmiany dokumentacji projektowej, Wykonawca uzyska na dokonanie tych zmian zgodę Zamawiającego i Jednostki Projektowania oraz poniesie koszty związane z przeprojektowaniem. Konieczność przeprojektowania nie skutkuje zmianą terminu wykonania przedmiotu umowy i wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Z uwagi na to iż obszar inwestycji podlega ochronie konserwatorskiej i dokumentacja projektowa podlegała uzgodnieniom z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Kielcach, a użyte w niej materiały i urządzenia wymagały aprobaty Konserwatora pod względem kolorystyki, wzornictwa, faktury i kształtu, zastosowanie materiałów zamiennych musi uwzględniać równie spełnienie powyższych kryteriów. Jakość dostarczonych do budowy materiałów, wyrobów i elementów musi być zgodna z wymaganiami normowymi, atestami, świadectwami dopuszczenia do stosowania i ustaleniami projektów wykonawczych oraz wymaganiami zawartymi w SIWZ. Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych warunków Wykonawca przekaże Zamawiającemu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000.00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 PLN).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów . Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokument potwierdzający niezaleganie z opłacaniem podatków przez wykonawcę oraz że nie otwarto jego likwidacji. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Pisemne zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wg wzoru nr 4 do specyfikacji). Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (wg wzoru nr 2 do specyfikacji).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach