Przetargi.pl
Rozbudowa budynku administracyjnego w zakresie przebudowa wejścia głównego i budowa dźwigu osobowego

Gmina Lipnik ogłasza przetarg

 • Adres: 27540 Lipnik, Lipnik
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 15 8691410, 8691419 , fax. 158 691 754
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lipnik
  Lipnik 20
  27540 Lipnik, woj. świętokrzyskie
  tel. 15 8691410, 8691419, fax. 158 691 754
  REGON: 83040983800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lipnik.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa budynku administracyjnego w zakresie przebudowa wejścia głównego i budowa dźwigu osobowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: roboty demontażowe i rozbiórkowe (likwidacja stolarki w ścianie do której ma przylegać winda,likwidacja opaski, powiększenia otworów, wykonanie nowych schodów oraz odtworzenie schodów wejściowych – ich skucie do głębokości posadowienia, poszerzenie otworu okiennego od strony elewacji zachodniej celem wykonania drzwi), roboty ziemne/fundamentowe (wykonanie nowych fundamentów, niezbędnych odkrywek), roboty murowe/żelbetowe (wykonanie nowych ścian, elementów żelbetowych, wykonanie odtworzenia schodów – elewacja wschodnia oraz nowych od strony elewacji zachodniej), wykonanie pokrycia (dach nad windą oraz wejściem do budynku), roboty wykończeniowe (wszelkie prace związane z wykończeniem wewnętrznym i zewnętrznym budynku związane z realizacją inwestycji), roboty instalacyjne (min. przygotowanie zasilania do windy), prace porządkowe (uporządkowanie placu po zakończonych robotach budowlanych).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach