Przetargi.pl
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 744 (ul. Radomska) z ul. Batalionów Chłopskich, na skrzyżowanie typu rondo

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłasza przetarg

 • Adres: 25602 Kielce, ul. Jagiellońska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 347-04-71,80,81,90,91, , fax. 041 347-04-70
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
  ul. Jagiellońska 72
  25602 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 347-04-71,80,81,90,91, , fax. 041 347-04-70
  REGON: 127574000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szdw.kielce.co m.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 744 (ul. Radomska) z ul. Batalionów Chłopskich, na skrzyżowanie typu rondo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego postępowania jest realizacja rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 744 (ul. Radomska) z ul. Batalionów Chłopskich, na skrzyżowanie typu rondo na podstawie Dokumentacji Projektowej: „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 744 (ul. Radomska) z ul. Batalionów Chłopskich, na skrzyżowanie typu rondo” dla branż drogowej, elektrycznej, sanitarnej i teletechnicznej, zgodnie z Przedmiarem robót, Kosztorysem ofertowym, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zakres robót budowlanych obejmuje: - budowa trójwlotowego skrzyżowania typu rondo – klasa ruchu KR-4 - budowa chodników z beton. kostki brukowej z włączeniem w istniejący układ chodników - przebudowa zjazdów - rozbiórki istniejących obiektów w pasie drogowym – odc. chodnika i krawężnika, zjazdów, ogrodzeń oraz istniejących mediów kolidujących z proj. rozbudową skrzyżowania i wybudowanie instalacji zapewniających ciągłość dostawy mediów - budowa i przebudowa sieci uzbrojenia w zakresie branż : - elektrycznej – budowa oświetlenia ulicznego (źródło światła – LED); przebudowa sieci elektroenergetycznych – linii kablowych nN i SN-1,5 kV - sanitarnej – przebudowa odc. sieci gazowej średniego ciśnienia; wykon. odc. sieci wodociągowej z rur i kształtek zgrzewanych czołowo - teletechnicznej – przebudowa kolizji podziemnych linii teletechniczny - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępując do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 18.500,00 zł. przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach