Przetargi.pl
Zakup wraz z dostawą radiofarmaceutyku 18F - Sodium Fluoride dla Zakładu Medycyny Nuklearnej z ośrodkiem PET Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach

Świętokrzyskie Centrum Onkologii ogłasza przetarg

 • Adres: 25734 Kielce, ul. Artwińskiego
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. (041) 3674280, , fax. (041) 36 74 071
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Świętokrzyskie Centrum Onkologii
  ul. Artwińskiego 3
  25734 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. (041) 3674280, , fax. (041) 36 74 071
  REGON: 126323300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.onkol.kielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawą radiofarmaceutyku 18F - Sodium Fluoride dla Zakładu Medycyny Nuklearnej z ośrodkiem PET Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup wraz z dostawą radiofarmaceutyku 18F – Sodium Fluoride dla Zakładu Medycyny Nuklearnej z ośrodkiem PET Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem asortymentu oraz wymagań jakościowych wchodzących w zakres przedmiotu poszczególnych części zamówienia znajduje się w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09343000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Druk Oferta. 2. Formularz asortymentowo- cenowy oferty - załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Logistyka zamówień i dostaw: załącznik nr 2 do SIWZ. 4. Oświadczenie wstępnie potwierdzające, że wykonawca nie podlega. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 5. Pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy – jeżeli dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach