Przetargi.pl
Modernizacja ulicy Stawisko w Działoszycach

Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach ogłasza przetarg

 • Adres: 28-440 Działoszyce, ul. Skalbmierska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3526005 w. 26 , fax. 413 526 900
 • Data zamieszczenia: 2020-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
  ul. Skalbmierska 5
  28-440 Działoszyce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3526005 w. 26, fax. 413 526 900
  REGON: 52765800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dzialoszyce.eobip.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja ulicy Stawisko w Działoszycach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Teren objęty obszarem opracowania w całości położony jest w miejscowości Działoszyce na działkach o numerze ewidencyjnym 544; 793; 794/2 oraz 500. Przedmiotowy odcinek drogi gminnej jest ulicą odchodzącą na południe od drogi wojewódzkiej 768 ulicy Piłsudskiego. Ulica Stawisko jest publiczną drogą gminną o numerze 321086T. Najbliższe otoczenie drogi stanowi zabudowa mieszkaniowa. Ulica Stawisko w chwili obecnej jest wyposażona w nawierzchnię asfaltową z przyległym chodnikiem, prawa krawędź jezdni. Na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką do km 0+050 nawierzchnia asfaltowa nie wykazuje znacznych ubytków zaś na pozostałym odcinku posiada ona liczne spękania, ubytki oraz nieregularną krawędź. Nawierzchnia przyległego do ulicy chodnika, oddzielona opornikiem betonowym, wykazuje mocną nierówność poprzeczną oraz rozchodzenie się opornika od zewnętrznej strony. Istniejący chodnik wykonany jest chodnikowych płyt betonowych 50x50cm. Na podstawie pozyskanych podkładów geodezyjnych i po zebraniu danych w terenie stwierdza się, w strefie projektowanych robót, występowanie następującego uzbrojenia: – podziemny wodociąg – kanalizację sanitarną – linia elektryczna niskiego napięcia – napowietrzna sieć teletechniczna – oświetlenie uliczne Ze względu na usytuowanie istniejącego wodociągu bezpośrednio pod istniejącą nawierzchnią asfaltową został przygotowany projekt budowy nowego odcinka wodociągu. Projekt ten stanowi oddzielne opracowanie w ramach inwestycji pod nazwą Modernizacja ulicy Stawisko w Działoszycach. Do czasu przystąpienia do wykonania remontu nawierzchni jezdni i chodnika, istniejący wodociąg, zostanie wyłączony z użytkowania – nieczynny. Z uwagi na charakter inwestycji (remont nawierzchni) szerokości jezdni oraz chodnika nie ulegną zmianie. Zakłada się wykonanie rozbiórki i odtworzenia nawierzchni celem wykonania nowej sztywniejszej podbudowy. Szczegóły dotyczące geometrii projektowanych elementów drogi oraz informacje dotyczące tyczenia osi jezdni przedstawione zostały w dokumentacji projektowej Zakres robót obejmuje: Etap I: Remont nawierzchni ulicy Stawisko: – Budowę i przebudowę jezdni – Budowę i przebudowę chodników – Rozbiórkę i odtworzenie przepustu pod koroną drogi – Zabezpieczenie kabla nN i regulację włazów kanalizacji sanitarnej Etap II: Przebudowa drogi poprzez budowę sieci elektroenergetycznej do 1kV polegającej na budowie oświetlenia ulicznego oraz budowie chodnika łączącego Plac Targowy z ulicą Stawisko: – Budowę oświetlenia ulicznego – Budowę chodnika szerokości 2,50m – Budowę kanału technologicznego Etap III: Budowa sieci wodociągowej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: informacja na temat wadium Wadium wynosi: 20 000,00 ( słownie dwadzieścia tysięcy zł :). Wykonawca wniesie wadium w jednej z poniższych form: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. - o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zmianami) 15.2. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy. Wpłata wadium w podanej wyżej wysokości winna być uiszczona na rachunek bankowy Gminy Działoszyce w Krakowskim Banku Spółdzielczym Nr 84 8591 0007 0130 0000 0013 0007 ( środki na podanym koncie winny być w terminie do dnia 28.09.2020r włącznie).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeżeli dysponuje osobą skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej Informacje dodatkowe

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach