Przetargi.pl
PRZEBUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ - SZPITAL POWIATOWY W PIŃCZOWIE

Powiat Pińczowski ogłasza przetarg

 • Adres: 28-400 Pińczów, ul. Zacisze
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 576 001 , fax. 413 576 007
 • Data zamieszczenia: 2020-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Pińczowski
  ul. Zacisze 5
  28-400 Pińczów, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 576 001, fax. 413 576 007
  REGON: 29100943200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pinczow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ - SZPITAL POWIATOWY W PIŃCZOWIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie „przebudowy (modernizacji) instalacji wentylacji (mechanicznej) obiektów szpitala powiatowego w Pińczowie”. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w dokumentach: 1. projekt przebudowy instalacji wentylacji lipiec 2020, 2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, lipiec 2020, 3. przedmiar robót stanowiący element pomocniczy dla oceny i zakresu robót Załączniki nr 8 -9-10 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45215140-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Wadium musi obejmować okres związania ofertą i musi być wniesione najpóźniej przed terminem składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 2.1. pieniądzu, 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2.3. gwarancjach bankowych, 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe muszą: wskazywać co najmniej: beneficjenta; kwotę gwarantowaną, termin ważności, przedmiot gwarancji. Musza być popisane przez upoważnionego przedstawiciela gwaranta oraz muszą być gwarancją nie odwoływalną, płatną na każde żądania Zamawiającego, w przypadkach określonych w art.26.ust.3 i 3a lub art.87 ust.2pkt.3 3. Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego nr 17 8509 0002 2001 0000 0185 0002 z dopiskiem wadium – przetarg wentylacja Nr postępowania: PiPR.IV.041.7.16. ZOZ 14. RB 2017 5. W przypadku wspólnej oferty wadium może wnieść jeden z wykonawców. 6. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 7. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie aniżeli pieniężna, do oferty należy dołączyć oryginalny dokument gwarancji/poręczenia. Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być umieszczony w ofercie w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z zapisami ustawy Pzp. Wskazane jest, aby kopia dokumentu, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, była dołączona do oferty (ponumerowana)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: zgodnie z SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach