Przetargi.pl
„Dostawa fabrycznie nowego podnośnika koszowego na podwoziu pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.”

Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 25-330 Kielce, ul. Sandomierska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 333 50 61 , fax. 41 333 50 61 wew. 209
 • Data zamieszczenia: 2020-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  ul. Sandomierska 249
  25-330 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 333 50 61, fax. 41 333 50 61 wew. 209
  REGON: 29041402400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.zielen.kielce.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa fabrycznie nowego podnośnika koszowego na podwoziu pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Dostawa fabrycznie nowego podnośnika koszowego na podwoziu pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.” Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego podnośnika koszowego na podwoziu pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Przedmiot zamówienia został określony szczegółowo w załączniku nr 1 do SIWZ - ,,Charakterystyka przedmiotu zamówienia”. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia odniesiono się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania Zamawiającego. Rozwiązania równoważne zaproponowane przez Wykonawcę będą posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne, co najmniej w zakresie opisanym danym znakiem towarowym lub daną normą i nie obniżą określonych przez Zamawiającego standardów. Pod pojęciem „równoważności” rozwiązania w szczególności rozumie się: wykazanie, że oferowane rozwiązanie posiada co najmniej takie same lub lepsze – opisane daną normą lub znakiem – parametry techniczne i funkcjonalne cechy jakościowe, które dotyczą wartości użytkowych przedmiotu zamówienia, odpowiednich dla zastosowanego materiału, komponentu, produktu, takie jak: funkcjonalność, wydajność, wytrzymałość, żywotność, odporność, łatwość obsługi, bezpieczeństwo, komfort użytkowania, standard wykończenia oraz cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia, takie jak wielkość (długość, szerokość, wysokość), kubatura, gęstość, kształt, kolorystyka, struktura, rodzaj materiału i komponentu. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych – innych niż określone w SIWZ – do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające, że zastosowane rozwiązania równoważne spełniają wymogi Zamawiającego (np. opisy, karty katalogowe, karty techniczne).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42415210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 3.000,00 PLN (trzy tysiące złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836, 1572). Innych form wniesienia wadium Zamawiający nie dopuszcza !!! Nie dopuszcza się wpłacania wadium w kasie Zamawiającego !!! 4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, powinna ona być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem. Uwaga!: Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 Pzp, zwróci Wykonawcy oryginał dokumentu wadium, wobec czego zaleca się nie spinać w sposób trwały oryginału dokumentu wadium z ofertą. Dodatkowo wskazane jest dołączenie do oferty kopii tego dokumentu poświadczonej „za zgodność z oryginałem”. 5. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. 6.W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, kwota wymieniona w pkt. 15.1. powinna być wpłacona przelewem na konto: BZ WBK S.A. I O/KIELCE 34 1090 2040 0000 0005 3800 4603 tytułem: Wadium – przetarg na „Dostawa fabrycznie nowego podnośnika koszowego….” 7. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu przelewem bankowym Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi otrzymanie środków przed upływem składania ofert. 8. Wadium wnoszone w innych, dopuszczalnych przez zamawiającego formach należy dołączyć do oferty. 9. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami (zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy), jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 14. Oferta Wykonawcy niezabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem oferty cenowej – załącznik nr 2 do SIWZ.Wymagana forma - oryginał. Pełnomocnictwo, określające jego zakres: • gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych – o ile dotyczy; • do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. W/w pełnomocnictwo może zostać zastąpione umową o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo – o ile dotyczy; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 6 do SIWZ) – o ile dotyczy.Wymagana forma – oryginał W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy , w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 Wykonawca składa: Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczenie dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (załącznik nr 5 do SIWZ). Uwaga – oświadczenia nie należy składać do oferty. Aby złożone oświadczenie było skuteczne, należy je złożyć dopiero po otwarciu ofert. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw wykluczenia zawierają dane / informacje w innych walutach niż określono to w niniejszej SIWZ, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu ogłoszenia nie będzie publikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm, Zamawiający będzie korzystał z „Archiwum kursów średnich –tabela A”: http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx 1.Podwykonawstwo: 1.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. 1.2. Zamawiający żąda wskazania w złożonej ofercie w załączniku nr 2 do SIWZ w „Ofercie cenowej” przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 1.3. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 1.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 1.5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy 2.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie podmiotów, o których mowa w art. 22a ustawy, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2.3. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga, aby z treści ww. zobowiązania wynikało w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 2.4. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy. 2.5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach stanowiących załączniki nr 3 i 4 do SIWZ. 2.6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 2.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub; b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 3. Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy Pzp, w tym: 3.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.3.2. Zgodnie z art. 141 ustawy Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy, Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 3.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a) żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach wskazanych w niniejszej SIWZ. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie do oferty dokumentów dla każdego ,,podmiotu występującego wspólnie” oddzielnie. Oświadczenie stanowiące załączniki nr 4 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; b) Wykonawcy występujący wspólnie muszą łącznie spełniać warunki udziału w postępowaniu na zasadach określonych w niniejszej SIWZ. Oświadczenie stanowiące załączniki nr 3 do SIWZ: - ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu; - składa co najmniej jeden z jej uczestników (ten wykonawca, który dany warunek udziału spełnia) lub wszyscy wspólnie. c) oświadczenie o przynależności/braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - składa każdy z Wykonawców; d) zobowiązani są na wezwanie Zamawiającego złożyć dokument i oświadczenia, o których mowa w pkt 12.2.; e) składają łącznie: dowód wniesienia wadium, zobowiązanie, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 12SIWZ - o ile dotyczy; f) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą; g) w przypadku uznania ich oferty za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązani są do przedłożenia umowy regulującej ich współpracę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną