Przetargi.pl
Dostawa gazów medycznych i technicznych w butlach Wykonawcy i Zamawiającego wraz z dzierżawą i legalizacją butli

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 26-060 Chęciny, Czerwona Góra
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 465 240 , fax. 413465567
 • Data zamieszczenia: 2020-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze
  Czerwona Góra 10
  26-060 Chęciny, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 465 240, fax. 413465567
  REGON: 29621300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://czerwonagora.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa gazów medycznych i technicznych w butlach Wykonawcy i Zamawiającego wraz z dzierżawą i legalizacją butli
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów medycznych i technicznych w butlach Wykonawcy i Zamawiającego wraz z legalizacją butli do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz cenowy. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24110000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna, że warunek w odniesieniu do kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów został spełniony, jeżeli Wykonawca załączy do oferty podpisane oświadczenie (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz wykaże się posiadaniem pozwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu gazami medycznymi – dotyczy Zadania nr 1.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach