Przetargi.pl
„Odnowienie korytarza parteru budynku dydaktycznego i wymiana drzwi do sal lekcyjnych w Zespole Szkół Nr 3.”

Powiat Ostrowiecki ogłasza przetarg

 • Adres: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Iłżecka
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 412 476 965 , fax. 412 476 610
 • Data zamieszczenia: 2020-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Ostrowiecki
  ul. Iłżecka 37
  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie
  tel. 412 476 965, fax. 412 476 610
  REGON: 29101853700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ostrowiecki.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Odnowienie korytarza parteru budynku dydaktycznego i wymiana drzwi do sal lekcyjnych w Zespole Szkół Nr 3.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem inwestycji jest wymiana drzwi na korytarzu parteru budynku Zespołu szkól Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim, wraz z odnowieniem powłok malarskich ścian i sufitu, ułożeniem marmolitu oraz wykonanie ścianki działowej z płyt g-k na ruszcie drewnianym. Zakres prac: • Wymiana drzwi znajdujących się na korytarzu na parterze: - Typ 1 - drzwi pełne metalowe o wymiarach 90*200 cm w świetle ościeży - sztuk 15. - Typ 2 - drzwi pełne metalowe dwuskrzydłowe o wymiarach 140*200 cm w świetle ościeży podział 90/50 - sztuk 2. Wszystkie wymiary oraz kierunek otwierania należy sprawdzić na miejscu i uzgodnić z Dyrektorem szkoły. • Rozbiórka i wykonanie nowej ścianki działowej na stelażu drewnianym wraz z montażem drzwi powierzchnia ścianki ok. 3,5m2. • Malowanie korytarza (ściany i sufit) na parterze farbą emulsyjną – powierzchnia ok. 610 m2. • Wykonanie tynku strukturalnego na ścianach do wysokości 1,4m – powierzchnia ok. 222 m2. 1) Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w następujących dokumentach, które stanowią integralną część SIWZ, z uwzględnieniem najszerszego zakresu robót ujętego w którymkolwiek z tych dokumentów: a) Przedmiar robót – stanowiący Załączniki Nr 1 do SIWZ b) Rysunek poglądowy - stanowiąca Załącznik Nr 2 do SIWZ, c) Opis parametrów drzwi – stanowiący Załącznik Nr 3 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45421100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1) Formularz ofertowy wykonawcy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ. 2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ. 3) Dokument o którym mowa w pkt. V.3.2) jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. 4) Kosztorys ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę. Kosztorys ofertowy (kalkulacja uproszczona) sporządzony na podstawie przedmiaru robót oraz opisu przedmiotu zamówienia w pkt. III SIWZ. Dołączenie kosztorysu ofertowego do oferty nie wpływa na określony w SIWZ rodzaj wynagrodzenia, które ma formę ryczałtu. Kosztorys ofertowy wykonawcy stanowi jedynie merytoryczne uzasadnienie oferowanej przez wykonawców ceny, ułatwiające w dalszej kolejności ustalenie, czy oferowana cena nie jest ceną rażąco niską, oraz określenie zakresu robót, do których wykonania obowiązany jest wykonawca w ramach oferowanego wynagrodzenia. Brak wyceny jakiejkolwiek pozycji lub elementu robót, niezbędnych do funkcjonowania przedmiotu umowy w parametrach założonych w opisie przedmiotu zamówienia w pkt III SIWZ, uznany będzie za włączenie brakującej pozycji lub elementu robót do innej ceny w wycenie ofertowej robót i pozycja ta nie będzie stanowić przedmiotu odrębnej płatności.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach