Przetargi.pl
Wykonanie instalacji klimatyzacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja wentylacji i klimatyzacji w szpitalach jednoimiennych w związku z Covid-19" - dotacja z Ministerstwa Zdrowia z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 27-200 Starachowice, ul. Radomska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 273 91 82, , fax. 41 273 92 29
 • Data zamieszczenia: 2020-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Radomska 70
  27-200 Starachowice, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 273 91 82, , fax. 41 273 92 29
  REGON: 29114175200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zoz.starachowice.sisco.info/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie instalacji klimatyzacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja wentylacji i klimatyzacji w szpitalach jednoimiennych w związku z Covid-19" - dotacja z Ministerstwa Zdrowia z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja wentylacji i klimatyzacji w szpitalach jednoimiennych w związku z Covid-19" tj. zaprojektowania, nadzoru inwestorskiego oraz wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach zlokalizowanych na VII piętrze budynku Szpitala wraz z instalacją elektryczną i sufitami podwieszanymi oraz zakupem, dostawą i montażem urządzeń klimatyzacji zgodnie wytycznymi określonymi w SIWZ i jej załącznikach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45215100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium na całość zamówienia w wysokości: 40 000,00 PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.2 formularz ofertowy (wzór stanowi zał. nr 1 do niniejszej SIWZ), 1.3 pełnomocnictwo/umocowanie prawne, w przypadku, gdy ofertę, składane dokumenty i oświadczenia podpisuje osoba nie widniejąca w dokumentach rejestrowych. 1.5 Do oferty należy dołączyć odpowiedni dokument potwierdzający wniesienie wadium – kopia dokumentu w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, w pozostałych przypadkach oryginał dokumentu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach