Przetargi.pl
„Przebudowa dróg na terenie gminy Szydłów”

Gmina Szydłów ogłasza przetarg

 • Adres: 28-225 Szydłów, Rynek 2
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2024-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szydłów
  Rynek 2
  28-225 Szydłów, woj. świętokrzyskie
  REGON: 291010814
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szydlow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa dróg na terenie gminy Szydłów”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  • Część I – Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Szydłów oraz BrzezinyPODSTAWOWE ZADANIA: - Przebudowa drogi gminnej nr 390060T w miejscowości Szydłów położonej na działkach 543, 544, 2485, 2486- Przebudowa drogi gminnej nr 390040T w miejscowości Szydłów położonej na działce 546, - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Szydłów położonej na działce 2502, - Przebudowa drogi gminnej nr 390008T w miejscowości Brzeziny położonej na działce 78, - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Szydłów położonej na działkach 2033/2, 2034/2, 2035/2, 1328/2, 1330/6, 1330/3Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia dla Części I znajdują się w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik 2 do SWZ oraz w Dokumentacji dla Części I – Załącznik nr 12• Część II – Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Solec, Potok, Korytnica, Kotuszów, Wola ŻyznaPODSTAWOWE ZADANIA: - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Solec położonej na działce 321/1, - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Potok położonej na działkach 127, 190, - Przebudowa drogi gminnej 390025T w miejscowości Korytnica położonej na działce 794, - Przebudowa drogi gminnej 390045T w miejscowości Kotuszów położonej na działce 654, - Przebudowa drogi gminnej 390006T w miejscowości Wola Żyzna położonej na działce 479Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia dla Części II znajdują się w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik 2 do SWZ oraz w Dokumentacji dla Części II – Załącznik nr 13
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości:Dla Części 1 - 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)Dla Części 2 - 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)1. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych art. 97 ust. 7 Pzp, tj.1.1. pieniądzu;1.2. gwarancjach bankowych;1.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;1.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 4. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej;Część 1 (Zadanie nr 1)Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej 1 000 000,00 złotych (słownie: jeden milion złotych) wraz z dowodem zapłaty składek.Część 2 (Zadanie nr 2)Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej 1 500 000,00 złotych (słownie: półtorej miliona złotych) wraz z dowodem zapłaty składek.5. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:5.1.Część 1 (Zadanie nr 1)Wykonawca który wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum jedną robotę budowlaną, w ramach której wykonano roboty z należytą starannością związane z budową albo przebudową albo rozbudową albo remontem drogi/dróg zrealizowaną w ramach jednej umowy/kontraktu. Wymagana wartość wykonanejroboty budowlanej wynosiła minimum 1 000 000,00 zł brutto.Część 2 (Zadanie nr 2)Wykonawca który wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum jedną robotę budowlaną, w ramach której wykonano roboty z należytą starannością związane z budową albo przebudową albo rozbudową albo remontem drogi/dróg zrealizowaną w ramach jednej umowy/kontraktu. Wymagana wartość wykonanejroboty budowlanej wynosiła minimum 1 500 000,00 zł brutto.Zamawiający zastrzega, że Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część nie może dla każdej z części powoływać się na to samo nabyte doświadczenie (wykonane roboty budowlane) na potrzeby spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia.5.2Dysponowania osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego:Część 1 (Zadanie nr 1)-Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej- Projektantem dokumentacji projektowej branży drogowej legitymującego się posiadaniem uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. - Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831)UWAGA: Zamawiający wymaga, aby te same osoby świadczyły później usługi objęte przedmiotem zamówienia, z zastrzeżeniem możliwości zmiany tych osób na warunkach określonych w umowie.Część 2 (Zadanie nr 2)-Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej- Projektantem dokumentacji projektowej branży drogowej legitymującego się posiadaniem uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. - Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831)UWAGA: Zamawiający wymaga, aby te same osoby świadczyły później usługi objęte przedmiotem zamówienia, z zastrzeżeniem możliwości zmiany tych osób na warunkach określonych w umowie.Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku dysponowania osobami w zakresie składania oferty dla Części 1 i Części 2 może korzystać z tych samych osób.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2024-07-25

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach