Przetargi.pl
Rozbudowa istniejącego budynku mieszkalno-usługowego nr 347 Agronomówka w Mazańcowicach z przeznaczeniem na siedzibę filii Gminnego Ośrodka Kultury

Gmina Jasienica ogłasza przetarg

 • Adres: 43-385 Jasienica, Jasienica 159
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8152451
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jasienica
  Jasienica 159 159
  43-385 Jasienica, woj. śląskie
  tel. 033 8152451
  REGON: 00053726600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jasienica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa istniejącego budynku mieszkalno-usługowego nr 347 Agronomówka w Mazańcowicach z przeznaczeniem na siedzibę filii Gminnego Ośrodka Kultury
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje: -rozbudowę istniejącego budynku mieszkalno - usługowego w formie dobudowy zaplecza socjalnego i kuchennego oraz nadbudowy nad istniejącą salą, z nową klatką schodową, ze zmianą konstrukcji dachu nad całym obiektem: 1. Dane techniczne rozbudowy: a) powierzchnia zabudowy - 124,00 m2 b) pow. użytkowa - 277,80 m2 c) kubatura - 930 m3 2. Dane techniczne całego budynku po rozbudowie: a) powierzchnia zabudowy - 352,70 m2 b) pow. użytkowa - 521,90 m2 c) kubatura - 2180,00 m3 - nowe uzbrojenie w zakresie kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodpływowym, kanalizację deszczową. - przebudowę istniejącego przyłącza napowietrznego NN ( kolizja z istniejącym słupem) - wykonanie instalacji wodociągowej zimnej i ciepłej wody do nowych punktów z istniejącej sieci wodociągowej. - instalację centralnego ogrzewania pompową, kocioł c.o. dwufunkcyjny gazowy zlokalizowany na piętrze części dobudowanej. CPV 45.00.00.00-7 Roboty budowlane 45.33.00.00-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45.33.30.00-0 Roboty instalacyjne gazowe 45.31.12.00-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 9000 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.jasienica.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach