Przetargi.pl
Rozbudowa infrastruktury sportowej w dzielnicy Szombierki w Bytomiu - ZSTiO - w ramach Budżetu Obywatelskiego

Miasto Bytom reprezentowane przez Prezydenta Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2836301 , fax. 032 2836344
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Bytom reprezentowane przez Prezydenta Miasta
  ul. Parkowa 2 2
  41-902 Bytom, woj. śląskie
  tel. 032 2836301, fax. 032 2836344
  REGON: 00051568400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.bytom.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa infrastruktury sportowej w dzielnicy Szombierki w Bytomiu - ZSTiO - w ramach Budżetu Obywatelskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa, rozbudowa infrastruktury sportowej w dzielnicy Szombierki w Bytomiu obejmującej wykonanie boiska do siatkówki i koszykówki przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących ul. Frycza - Modrzewskiego 5. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Programie funkcjonalno-użytkowym, załącznik do siwz. 3. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawierają istotne postanowienia umowne, załącznik do siwz. 4.Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia, na okres 36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego całego zadania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 710000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 3 500,00 zł. 2. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.), 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto: Urząd Miejski w Bytomiu GETIN NOBLE Bank S.A. Oddział w Bytomiu nr konta 49-1560-1049-0000-9030-0005-1567, z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: Rozbudowa infrastruktury sportowej w dzielnicy Szombierki w Bytomiu - ZSTiO - w ramach Budżetu Obywatelskiego - wadium. 4. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w oryginale w Urzędzie Miejskim w Wydziale Prawnym i Zamówień Publicznych; 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2 - pok. nr 301. 5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na ww. rachunek bankowy Zamawiającego. 6. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia winno: 1) być wystawione na Miasto Bytom reprezentowane przez Prezydenta z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Bytomiu, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom 2) zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 3) mieć okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą 4) zawierać informację, jakiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy (tytuł postępowania, numer sprawy lub numer i data ogłoszenia o zamówieniu) 7. Zamawiający: 1) zwraca wadium zgodnie z treścią art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp, 2) żąda ponownego wniesienia wadium w przypadku określonym w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp, 3) zatrzymuje wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że Wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 9. Wadium powinno zabezpieczać cały 30-dniowy termin związania ofertą, za początek którego uważa się termin składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.bytom.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach