Przetargi.pl
Dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem - BZP 017/06053/14

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-287 Katowice, ul. 1 Maja 50
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2577000 w. 7108, 2577108 , fax. 32 257 74 99,2577108
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  ul. 1 Maja 50 50
  40-287 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 2577000 w. 7108, 2577108, fax. 32 257 74 99,2577108
  REGON: 00000154800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ue.katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem - BZP 017/06053/14
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem na potrzeby wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby realizacji zadań w projekcie:Zarządzanie uczelnią dla zaawansowanych - wdrożenie modelu zarządzania Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla konkursu 1/POKL/4.1.1/2011 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni. 2.Zamówienie składa się z dwóch modułów obejmujących a)Moduł I - rozbudowę platformy wirtualizacyjnej na potrzeby backupu i hurtowni danych (doposażenie macierzy dyskowej + rozbudowa funkcjonalności posiadanego oprogramowanie); Dostawa w ramach modułu I ma zapewnić w oparciu o dostarczony sprzęt i oprogramowanie rozbudowę posiadanej przez Zamawiającego platformy wirtualizacyjnej (w szczególności jej macierzy dyskowej i oprogramowania) celem realizacji backupu i możliwości wydajnej obsługi hurtowni danych. b)Moduł II - sprzęt pomocniczy na potrzeby Obiegu dokumentów (skaner i czytniki kodów kreskowych). Dostawa w ramach modułu II ma zapewnić w oparciu o dostarczony sprzęt automatyzację przetwarzania danych w ramach systemu obiegu dokumentów. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzach nr 3 i 4 SIWZ stanowiących kalkulację ceny ofertowej dla modułu I i II, oraz odpowiednio w Formularzach nr 3A i 4A zawierających parametry techniczne i inne wymagane właściwości dla zamawianego sprzętu i oporogramowania, jak również w Formularzu nr 5 stanowiącym istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302331301
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ue.katowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach