Przetargi.pl
Przebudowa ulicy Wschodniej w Raciborzu wraz z budową kanalizacji deszczowej i sięgaczy do granicy nieruchomości posesji nr 29, 42, 44

Miasto Racibórz ogłasza przetarg

 • Adres: 47-400 Racibórz, ul. Stefana Batorego 6
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 7550710 , fax. 032 7550725
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Racibórz
  ul. Stefana Batorego 6 6
  47-400 Racibórz, woj. śląskie
  tel. 032 7550710, fax. 032 7550725
  REGON: 27625839700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: raciborz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy Wschodniej w Raciborzu wraz z budową kanalizacji deszczowej i sięgaczy do granicy nieruchomości posesji nr 29, 42, 44
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Wschodniej w Raciborzu wraz z budową kanalizacji deszczowej i sięgaczy do granicy nieruchomości posesji nr 29, 42, 44. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej w następującym zakresie: 1). podstawowe dane techniczne a). klasa drogi D, b). kategoria ruchu KR2 c). długość ulicy (od km 0,2+96.34 do km 0,4 + 82,16) 185,82 m, d). szerokość jezdni 4,50 m, e). szerokość ciągu pieszo-rowerowego 2,50 m f). powierzchnia jezdni 1 027,20 m2, g). powierzchnia ciągu pieszo-rowerowego 463,75 m2, h). powierzchnia zjazdów (prawa strona) 47,87 m2, i). powierzchnia zjazdów do posesji nr 14 i nr 17 łącznie 247,35 m2. 2). zakres robót obejmuje: a). roboty rozbiórkowe elementów jezdni i chodników m.in. rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, bloczków betonowych tzw. trylinki i płyt betonowych chodnikowych, rozbiórka krawężników i obrzeży betonowych; b). konstrukcja jezdni ulicy i zjazdów do posesji nr 14 i nr 17 (warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 5 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - 7 cm, podbudowa z tłucznia kamiennego - 20 cm, warstwa odsączająca z piasku - 10 cm); c). konstrukcja zjazdów (prawa strona) (warstwa ścieralna z kostki betonowej czerwonej - 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa 3 cm, podbudowa z tłucznia kamiennego - 15 cm, warstwa odsączająca z piasku - 10 cm); d). konstrukcja ciągu pieszo-rowerowego (warstwa ścieralna z betonu asfaltowego czerwonego - 3 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - 4 cm, podbudowa z tłucznia kamiennego - 15 cm, warstwa odsączająca z piasku - 10 cm); e). oddzielenie ciągu pieszo-rowerowego od jezdni ulicy separatorami ruchu U-25b; f). odwodnienie pasa drogowego z wykorzystaniem istniejącej i nowobudowanej kanalizacji deszczowej. 3). Budowa kanalizacji deszczowej obejmuje wykonanie: Budowy odcinka kanalizacji deszczowej o długości ok. 70 mb średnicy 315 mm z rur PVC typu ciężkiego oraz trzech sięgaczy średnicy 200 mm do granic posesji nr 29, 42 oraz 44 przy ulicy Wschodniej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 5 000 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bipraciborz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach