Przetargi.pl
Elementy małej architektury na terenie miasta - posadowienie kotła po wodzionce

Miasto Racibórz ogłasza przetarg

 • Adres: 47-400 Racibórz, ul. Stefana Batorego 6
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 7550710 , fax. 032 7550725
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Racibórz
  ul. Stefana Batorego 6 6
  47-400 Racibórz, woj. śląskie
  tel. 032 7550710, fax. 032 7550725
  REGON: 27625839700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: raciborz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Elementy małej architektury na terenie miasta - posadowienie kotła po wodzionce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych w branży ogólnobudowlanej, instalacyjnej i elektrycznej związanych z posadowieniem kotła jako elementu małej architektury, o funkcji fontanny, na terenie zieleńca zlokalizowanego przy Placu Dworcowym w Raciborzu. Zakres zamówienia obejmuje następujące roboty budowlane: -roboty rozbiórkowe i ziemne, -wykonanie i montaż konstrukcji wsporczej (stelażu) pod kocioł, -wykonanie renowacji, przygotowania do montażu i montażu kotła, -wykonanie misy fontanny z elementów granitowych wraz z podświetleniem, -wykonanie komory technicznej fontanny wraz z instalacją technologiczną, -wykonanie utwardzenia terenu z kostki betonowej oraz zieleńca wokół fontanny, -montaż elementów małej architektury na skwerze przy fontannie (ławka parkowa, kosz na odpadki, lampa oświetleniowa, tablica informacyjna), -wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych i elektrycznego do komory technicznej oraz instalacji w obrębie skweru
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 75 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 0 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bipraciborz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach