Przetargi.pl
Rozbudowa drogi gminnej nr 230219W w miejscowości Parcele Łomskie

Gmina Lipowiec Kościelny ogłasza przetarg

 • Adres: 06-545 Lipowiec Kościelny, Lipowiec Kościelny 213
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 023 6555028 lub 29 , fax. 023 6555028
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lipowiec Kościelny
  Lipowiec Kościelny 213 213
  06-545 Lipowiec Kościelny, woj. mazowieckie
  tel. 023 6555028 lub 29, fax. 023 6555028
  REGON: 00054829300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa drogi gminnej nr 230219W w miejscowości Parcele Łomskie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Branża drogowa: 1. Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych - roboty przygotowawcze: 1) Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej; 2) Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. 15 cm ze złożem na hałdę; 3) Roboty ziemne wykonane ładowarkami kołowymi o poj. Łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 10-15t na odl. do 5km. Grunt kat. III Załadunek humusu 4) Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy drzew 66-75cm wraz z zagospodarowaniem karpiny, dłużnicy i drągowiny przez Wykonawcę robót i odwozem na odkład na odległość do 10 km 5) Wykonanie regulacji wysokościowej zaworów wodociągowych lub gazowych 2. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę roboty ziemne: 1) Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5km. Grunt kat. III 2) Formowanie nasypów z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z wykopów. Grunt kat. III 3) Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracjami 7,5 t. Grunt spoisty kategorii III 3. Odwodnienie korpusu drogowego: 1) Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40m3 ze złożem urobku obok wykopu Roboty związane z wykopami pod przepust 2) Wykonanie ławy żwirowej pod przepusty rurowe w gotowym wykopie przy grubości warstwy 30cm po zagęszczeniu 3) Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych z rur z tworzywa sztucznego typu PVC o średnicy 400 mm na gotowym wykopie z zastosowaniem pospółki 4) Wykonanie ścianek z czołowych przepustów rurowych z betonu klasy C20/25 szt. dla rur o średnicy o 40 5) Zasypanie wykopów gruntem niewysadzeniowym przekopów po przepustach wraz z zakupem i dowozem gruntu 6) Mechaniczne oczyszczenie istniejącego rowu przydrożnego na wlocie i wylocie przepustu z załadunkiem gruntu na samochody samowyładowcze i dowozem na odkład na odległość do 5m. 4. Fundamentowanie dróg: 1) Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie istniejącego podłoża równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym 2) Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (mieszanka żwiru, piasku i pospółki) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20cm 3) Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 15cm na odcinku dochodzącym do drogi wojewódzkiej 4) Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31 mm stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm na odcinku dochodzącym do drogi wojewódzkiej 5) Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,15/0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni 6) Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 7 cm na odcinku dochodzącym do drogi wojewódzkiej 7) Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm 5. Roboty w zakresie nawierzchni dróg: 1) Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4cm; 2) Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm; 3) Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm. 6. Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu: 1) Wykonanie oznakowania poziomego mechanicznie Linie typu P-1e, P-4, P-13 2) Ustawienie słupków stalowych z ruro średnicy 70 mm do znaków drogowych 3) Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych a. Znaki typu A Branża elektryczna: I. Demontaż linii napowietrznej nn- 0,4 kV 1) Montaż przewodów izolowanych AsXSn 2x25 mm2 - ANALOGIA demontaż 2) Demontaż słupa żelbetonowego linii NN pojedynczego z ustojami 3) Demontaż oprawy oświetlenia zewnętrznego zainstalowanej na trzpieniu słupa lub wysięgniku II. Budowa linii napowietrznej nn-0,4 kV 1) Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych EPV 10,5/6 - z demontażu 2) Montaż przewodów izolowanych AsXSn 2x25 mm2 - z demontażu 3) Montaż opraw OUSe- 70W oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach z demontażu 4) Montaż ograniczników przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych z demontażu 5) Uziomu powierzchniowej prętowe z instalacji odgromowej. Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,80 m w gruncie kategorii IV 6) Uziomy o długości 3 m ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) z zastosowaniem agregatu prądotwórczego. Kategoria gruntu III 7) Uziomy za każde następne 1,5 m długości ze stali profilowanej miedziowane z zastosowaniem agregatu prądotwórczego. Kat. Gruntu III 8) Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy 9) Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze za każdy dostępny pomiar 10) Tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza linii kablowej oświetlenia ulicznego - Kalkulacja własna. Branża sanitarna: 1) Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i głębok. do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II) 2) Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunty sypkie kat. I-III 3) Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb. do 1.5m w gr. kat. III-IV 4) Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnej 90 mm z rur w zwojach 5) Połączenie rur z polietylenu o śr 90 mm za pomocą kształtek elektrooporowych 6) Połączenie z rur z polietylenu o śr 90 mm za pomocą kształtek elektrooporowych 7) Połączenie z rur z polietylenu o śr. 90 mm za pomocą kształtek elektrooporowych 8) Połączenie z rur z polietylenu o śr. 90 mm za pomocą kształtek elektrooporowych 9) Montaż rurociągów z rur polietylowych (HDPD) o śr. Nominalnej 25 mm z rur w zwojach 10) Połączenia rur z polietylenu o śr 32 mm za pomocą kształtek elektrooporowych 11) Rury ochronne (osłonowe) z PE, o śr. nom 63 mm i 125 mm 12) Rury ochronne (osłonowe) z PE o śr. nom 90 mm(AROT) 13) Sączki węchowe punktowe z PE o 32 14) Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego 15) Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego 16) Oznakowanie trasy gazociągu na murze 17) Próba szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy domowych - aparatury kontrolno- pomiarowej 18) Próba szczelności gazociągów o śr. nom. 90 mm na ciśnienie do 0,75 MPa 19) Inwentaryzacja powykonawcza przyłącza 20) Zajęcie pasa drogowego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 3 000,00 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lipowieckoscielny.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach