Przetargi.pl
Naprawa tynków i powłok malarskich w salach w Przedszkolu nr 220 przy ul.Walewskiej 7 w Warszawie

Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe ogłasza przetarg

 • Adres: 03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 33 80 717 , fax. 22 33 80 767
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe
  ul. Grochowska 274 274
  03-841 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 33 80 717, fax. 22 33 80 767
  REGON: 01525966300075
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pragapld.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Naprawa tynków i powłok malarskich w salach w Przedszkolu nr 220 przy ul.Walewskiej 7 w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest naprawa tynków i powłok malarskich w salach w Przedszkolu nr 220 przy ul. Walewskiej 7 w Warszawie. Zakres robót obejmuje m.in.: I. Roboty w zakresie burzenia i roboty usuwania gruzu: - wykucie z muru ościeżnic ścianek działowych w leżakowniach, - skucie odparzonych tynków, - zeskrobanie powłok malarskich, - wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki na wysypisko na odl. do 25 km. II. Roboty ciesielskie: - wykonanie rusztu drewnianego, - montaż płyt drewnianych na ruszcie w miejscu zdemontowanych ścianek, - demontaż i montaż osłon grzejnikowych (do robót malarskich). III. Roboty tynkarskie: - wykonanie tynków na nowych ściankach, - przetarcie tynków, - uzupełnienie odparzonych tynków, - usunięcie zacieków na ścianach i sufitach. IV. Roboty malarskie: - - ługowanie farby olejnej lamperii, - - zeskrobanie starej łuszczącej się farby na elementach drewnianych, - - dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną w pastelowych kolorach, - - malowanie farbą olejną matową lamperii ścian, - - malowanie drewnianych osłon grzejnikowych, - - malowanie rur c.o. i grzejników, - - demontaż i montaż lamp (do robót malarskich), - - zabezpieczenie podłóg folią oraz mycie stolarki po robotach
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451110008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Cena napraw 1m2 w sali gier
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zamowienia.pragapld.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach