Przetargi.pl
Usługi poligraficzne w latach 2014 - 2015 na potrzeby Biura Prezesa ANR wraz z dostarczeniem materiałów

Agencja Nieruchomości Rolnych - Biuro Prezesa ogłasza przetarg

 • Adres: 00-215 Warszawa, ul. Dolańskiego 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 452 54 00 , fax. 22 452 55 84
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Nieruchomości Rolnych - Biuro Prezesa
  ul. Dolańskiego 2 2
  00-215 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 452 54 00, fax. 22 452 55 84
  REGON: 01034470800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.anr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi poligraficzne w latach 2014 - 2015 na potrzeby Biura Prezesa ANR wraz z dostarczeniem materiałów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług poligraficznych w latach 2014 - 2015 na potrzeby Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych wraz z dostarczeniem materiałów. W przedmiotowym postępowaniu, zamawiający wyodrębnił pięć części zamówienia opisanych poniżej w informacjach dotyczących ofert częściowych. Wykonawca może ubiegać się o udzielenie zamówienia na dowolną liczbę z wyznaczonych części zamówienia. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na każdą z części zamówienia. Każda z części zamówienia realizowana będzie w miarę potrzeb Zamawiającego od dnia podpisania umowy dla danej części zamówienia do 31.12.2015 r. Terminy wykonania poszczególnych pozycji wydawniczych zawartych w poszczególnych częściach zamówienia, określone są w formularzach cenowych dla poszczególnych części zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: a) dla części 1 zamówienia: 1.800,00 zł (słownie: tysiąc osiemset złotych); b) dla części 2 zamówienia: 6.400,00 zł (słownie: sześć tysięcy czterysta złotych); c) dla części 3 zamówienia: 1.200,00 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych); d) dla części 4 zamówienia: 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych); e) dla części 5 zamówienia: 1.200,00 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych). łączna wysokość wadium dla wszystkich pięciu części zamówienia wynosi 10 850,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych). 2. Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, zobowiązany jest wnieść wadium o wartości stanowiącej sumę wadiów wymaganych dla poszczególnych części zamówienia, podając jednocześnie w dowodzie wpłaty numery części zamówienia dla których wnoszone jest wadium. Wykonawca może także wnieść wadium odrębnie dla każdej części zamówienia, na które składa ofertę. W takim przypadku w dowodzie wpłaty wadium, należy również określić numer część zamówienia, której dotyczy wniesione wadium. 3. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium - najpóźniej w terminie określonym dla składania ofert. Termin wniesienie oznacza uznanie kwoty wadium na rachunku Zamawiającego. 4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr.42, poz 275 z późn. zm). 5. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, należy dokonać przelewu bankowego z rachunku Wykonawcy na konto Zamawiającego w BGK w Warszawie Nr: 09 1130 1017 0020 1236 7320 0001. Dowód wniesienia wadium w pieniądzu powinien zawierać w rubryce tytułem sformułowanie określające tytuł postępowania oraz numery części zamówienia na które wykonawca składa ofertę. 6. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w pkt 4 beneficjentem takich dokumentów musi być Agencja Nieruchomości Rolnych. 7. Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. Zamawiający zaleca składanie gwarancji lub poręczenia wniesienia wadium w formie oryginału. Gdy z załączonej do oferty gwarancji lub poręczenia wynikać będzie, iż dla skuteczności zatrzymania przez Zamawiającego wadium niezbędne jest posiadanie przez niego oryginału gwarancji lub poręczenia Zamawiający wymaga złożenia oryginału gwarancji lub poręczenia. W innym przypadku wystarczającym jest kopia dokumentu poświadczona (potwierdzona) za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz, należy załączyć do oferty w osobnej kopercie, natomiast kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innej formie niż pieniądz należy dołączyć do oferty. 8. Wadium wniesione w formie poręczenia lub gwarancji musi zawierać w swojej treści zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do wypłaty wadium na żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 i art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, poprzez określenie przypadków zatrzymania wadium (zaleca się wskazanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 tej ustawy) lub poprzez wskazanie co najmniej tych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych albo przynajmniej tej ustawy. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.anr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach