Przetargi.pl
Rozbudowa drogi dz. nr 1/229, 1/246, 1/247, 77/2 (ul. Osiedlowej) w rejonie skrzyżowania w Mysiadle

Gmina Lesznowola ogłasza przetarg

 • Adres: 05-506 Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7579340 do42 wew. 113 , fax. 022 7579270
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lesznowola
  ul. Gminnej Rady Narodowej 60 60
  05-506 Lesznowola, woj. mazowieckie
  tel. 022 7579340 do42 wew. 113, fax. 022 7579270
  REGON: 00053901200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lesznowola.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa drogi dz. nr 1/229, 1/246, 1/247, 77/2 (ul. Osiedlowej) w rejonie skrzyżowania w Mysiadle
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w szczególności robót: - branża drogowa - odwodnienie odcinkowe, - kanalizacja deszczowa, - przebudowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami, - przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych, - przebudowa instalacji energetycznej i sygnalizacyjnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu: 1). posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: a). aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast powyższego dokumentu, składa dokument lub dokumenty, wystawiony zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 2). nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 223 poz. 1655 ze zm.). 3). posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełnić następujące warunki: a) Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane (zamówienia), z których każda polegała na: budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie drogi oraz o wartości brutto każdej nie mniejszej niż 800 000,00 zł (słownie zł: osiemset tysięcy złotych 0/100). Wymagane jest także przedstawienie dokumentów (opinii, referencji) potwierdzających należyte wykonanie wykazanych zamówień. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców (np.: Konsorcjum) o udzielenie niniejszego zamówienia oceniane będzie łączne doświadczenie. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć Wykaz wykonanych robót budowlanych sporządzony na formularzu lub według formularza stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ oraz dokumenty (opinie, referencje) potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie. Z informacji zamieszczonych w załączniku nr 3 lub z treści załączonych opinii czy też referencji musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5 lat wymagane przez Zamawiającego zamówienia (roboty budowlane). b). Wykonawca wskaże do wykonania niniejszego zamówienia kierownictwo robót wraz z informacjami na temat kwalifikacji niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności: Wykonawca musi wykazać, że dysponuje kierownictwem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi: a) w zakresie dróg, b) w zakresie sieci kanalizacyjnych, c) w zakresie sieci gazowych, d) w zakresie instalacji elektrycznych, e) w zakresie sieci, linii i instalacji w telekomunikacji przewodowej, - bez ograniczeń lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób posiadających w/w uprawnienia wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca musi przedstawić w ofercie dla wykazanego kierownictwa robót uprawnienia budowlane oraz aktualne na dzień składania ofert zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców (np.: Konsorcjum) o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie łączny potencjał kadrowy. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć Wykaz kierownictwa robót przewidzianego do wykonania zamówienia sporządzony na formularzu lub według formularza stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 4). znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. 5). złożą Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzone na formularzu lub według formularza stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być złożony przedmiotowy dokument dla każdego z nich). W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną, należy złożyć dokumenty wymienione w punkcie 1.1).a). i 5). dotyczące każdego ze wspólników spółki. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wraz z ofertą Wykonawcy muszą złożyć: 1. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzające nie podleganie wykluczeniu z postępowania - wyszczególnione w Rozdziale 2 pkt. IV SIWZ. 2. Wypełniony formularz OFERTA według formularza - załączonego w Rozdziale 1 SIWZ. 3. Zaakceptowany wzór umowy - stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. 4. Kosztorys ofertowy. 5. Pełnomocnictwo (oryginał dokumentu lub kopia poświadczona notarialnie) do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np.: jako Konsorcjum). Pełnomocnictwo należy załączyć tylko wówczas, jeżeli dotyczy. 6. Pełnomocnictwo (oryginał dokumentu lub kopia poświadczona notarialnie) do podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo należy załączyć tylko wówczas, jeżeli osoba lub osoby podpisujące ofertę nie figurują w odpowiednich dokumentach rejestrowych i nie są uprawnieni do reprezentowania wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lesznowola.eobip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach